Preklad "kritické projekty" na thajčine:


Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Kritické
ว กฤต
Kritické upozorneniaComment
การแจ งให ทราบข นว กฤต Comment
Projekty
โครงงาน
Elektrina, kritické pomôcky.
ว กรฤตการณ สาธารณ ปโภค... .
Alebo umelecké projekty.
หร อจะเป นโปรเจกต ด านศ ลปะ
Projekty Marka Younga.
โครงการของ มาร ค ย ง
Projekty, ktoré sme urobili.
โครงการท เราได ทำ
Zobraziť okno, ak nastane kritické zaplnenie disku
เป ดหน าต างแจ งเต อนเม อด สก ไกล เต ม
Tu a tam môžete mať kritické otázky.
ค ณอาจกำล งม คำถามสำค ญอย ในใจอย ตอนน
Alebo iné projekty. Matt Richardson
ในอ กโปรเจกต หน ง แมตต ร ชาร ดส น ผมเพล ยก บการท
Projekty ktorých sme boli súčasťou, podporou.
โครงการท เราเป นส วนหน ง สน บสน น
Pozrime sa teraz na konkrétne projekty.
เรามาด โปรเจกต บางต วด กว าคร บ
Tieto projekty sú rekonfigurovateľné roboty vo veľkom
ม นค อห นยนต ขนาดใหญ ท สามารถปร บโครงสร างต วเองได
Chcel som vám ukázať štyri hlavné projekty.
ผมจะแสดงส โครงการหล กของเราให ด
Aby som mohol robiť projekty väčšieho rozsahu.
น นทำให ผมสามารถสร างโปรเจคท ใหญ ข นได
Tieto projekty vznikli na základe otázok typu
และโครงการเหล าน มาจากคำถามของด ฉ น เช น
Tu vidíme, že jestvuje kritické obdobie pre naučenie sa jazyka.
ท เราเห นน ค อ ภาษา ม ช วงเวลาเร ยนร ท จำก ด
Open source projekty majú tentenciu mať svoj vlastný spád.
โครงการ open source ม แนวโน มท จะม แรงผล กด นของตนเอง
A takéto projekty sú na každej úrovni štátnej správy.
และม โครงการต างๆท เป นแบบน ในท กระด บของร ฐบาล
Ukážem vám dva projekty, ktoré skúmajú práve túto problematiku.
ด ฉ นจะนำเสนองาน 2 โครงการ
Premýšľajte o portfóliu značiek, alebo nových značkách pre nové projekty.
ลองค ดไปถ งแบรนด ต างๆ หร อไม พวกแบรนด ใหม ๆ ของบร ษ ทท ร วมท นก นด
A potom, ako všetky dobré akademické projekty, dostal som viac financií.
แล วจากน น, ก เหม อนก บโครงการว ชาการด ๆ ท วไป, ผมได เง นสน บสน นมากข น
Takže zamestnávať ľudí, áno, ale začali sme aj programové projekty mikrofinancovania, vzdelávania.
ด งน น จ างพวกเขา เราเองก เร มต นวางโครงการต างๆ เก ยวก บระบบการเง นในระด บจ ลภาค การศ กษา
Táto študentka bola vybraná kórejskou univerzitou za projekty a za výborný prospech.
น กเร ยนคนน ได ร บเล อกจากมหาล ยเกาหล สำหร บการออกแบบท ยอดเย ยม
Uvedomili si, že noviny boli kritické, pretože fungovali ako filter, a preto sa rozvinula novinárska etika.
และหน งส อพ มพ ก เป นส วนสำค ญ เพราะม นทำหน าท เหม อนต วกรอง แล วจรรยาบรรณน กข าว ก ถ อกำเน ดข น
Takže za tých sedem rokov sa nám podarilo presadiť, podnietiť i realizovať projekty.
ค อเจ ดป ต อมา เราพ ฒนาข นมา แล วเราได ร บการสน บสน น ส งเสร ม และนำไปใช งานจร ง
Môžete sa nechať inšpirovať a keď sa rozbehnete, pridáte tam svoje vlastné projekty.
แล วค ณก เพ มเร องของค ณเข าไป ท นท ท ค ณเร ม Hot Studio ทำงานน ได ด มากในเวลาอ นจำก ด เพราะง น เข าไปชมเว บนะคร บ
V skutočnosti rozprávame príbehy zo zákulisia, ako sa projekty vyvíjajú počas prispôsobovania a improvizácie.
มาใช บอกท มา ว าจร งแล วโครงการม ว ว ฒนาการและปร บเปล ยนมาอย างไร เพ อให เข าก บสถานการณ ต างๆ
A tak vzali svoje peniaze a projekty k iným, ktorí im budú slúžili lepšie.
ด งน น ล กค าจ งนำเง นของพวกเขาไปให ก บคนอ นท น าจะบร การพวกเขาได ด กว า
Ale musíme podporovať tieto kritické zodpovedné hlasy v Afrike, v Libanone, vo vašich lokálnych novinách, v Apple obchode.
แต เราต องส งเสร ม ส งเหล าน เป นเร องสำค ญมาก เส ยงจากผ ท ร บผ ดชอบ
Táto stránka bude dokumentovať všetky projekty, ktoré vzniknú po celom svete na základe tejto konferencie.
เว บน จะบ นท กท กเร องราว ท กโครงการ ท มาจากการประช มน และจากท วโลกด งน น ค ณเข าไปท เว บ
A na to potrebovali získať financie, takže sa rozhodli vymyslieť zaujímavé projekty na získanie peňazí.
และพวกเขาก ต องการเง นสน บสน น พวกเขา จ งต ดส นใจจะทำโปรเจคระดมท นท น าสนใจ
Celkom vedome navrhovať projekty, kde je potrebné obrovské množstvo rôznych prístupov, a jednoducho priamo sa prispôsobiť.
น เป นโคงการออกแบบจากสต ป ญญา ท ต องการเทคน คหลากหลาย โดยพ นฐานแล วก เพ อส
Keď som sa snažil uspieť, vždy som sa sústredil na klientov a projekty a ignoroval som peniaze.
เพ อบรรล ความสำเร จ ผมจะโฟก สท ล กค าและโครงการเสมอ
Odvtedy som sa naučil už len málo, (Smiech) ale veľa zo spomínaných vecí som premenil na projekty.
ผมได เร ยนร ส งต างๆมาอ กเล กน อย เพ มเต มจากคร งน น (เส ยงห วเราะ) แต ก ได เอาพวกม นท งหมด มาทำเป นโปรเจคต างๆ ต งแต น นมา

 

Podobné vyhľadávania: Kritické Množstvo - Kritické Hlasy - Projekty - Výskumné Projekty - Stavebné Projekty - Pilotné Projekty - Prebiehajúce Projekty - Realizované Projekty - Automatizačnej Projekty - Výskumné Projekty študentov -