Preklad "jej miesto" do talianskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-Taliansky

Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Miesto - preklad : Jej miesto - preklad :
Kľúčové slová : Spazio Luogo Posto Invece Punto

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Miesto toho jej vravím
Invece le ho detto
Jej dozorca našiel miesto podobné tomuto.
Il suo supervisore ha trovato tutto così.
Sám Bôh rozumie jej ceste a on zná jej miesto.
Dio solo ne conosce la via, lui solo sa dove si trovi
jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania
i tempi, il luogo, la natura o la persistenza
Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia.
L'originale deve accompagnare la spedizione fino al luogo di destinazione finale.
Miesto safíra sú jej kamene, rôzneho prachu, ktorý má zlato,
Le sue pietre contengono zaffiri e oro la sua polvere
Zásade obozretnosti konečne dávame v právnom predpise jej pravé miesto.
Infine, in queste disposizioni diamo al principio di precauzione il rilievo che merita.
predpokladaný dátum príchodu zásielky na miesto určené na jej doručenia
la segnalazione alle autorità competenti
Kde je cesta na miesto ta, kde býva svetlo? Alebo čo do tmy, kde je jej miesto?
Per quale via si va dove abita la luce e dove hanno dimora le tenebr
Pomáhala som jej s úlohami... vybavila som jej miesto na parkovisku, našla som jej skrinku... rozčesala som jej umelé pramienky vlasov aby pôsobili prirodzene.
L'ho aiutata con i compiti, le ho garantito una ottima posizione per il parcheggio, organizzato l'armadietto, stropicciato i fili di plastica... Dei suoi pon pon per renderli soffici.
Silno stlačte tubu, aby ste vytlačili jej obsah na jedno miesto.
Premere a fondo il tubetto svuotandolo completamente in un unica volta.
6 Miesto safíra sú jej kamene, rôzneho prachu, ktorý má zlato,
6 Le sue pietre contengono zaffiri e oro la sua polvere.
Ako môžeš dovoliť svojej dcére, aby nastúpila na jej miesto? Dom?
Come puoi permetter che tua figlia prenda il suo posto, la casa?
Jedným z jej hesiel bolo Služba, miesto samostatnosti ( Service, not self! ).
Uno dei suoi motti era Servizio non egoismo! .
Metro nie najlepšie miesto, kde by sme sa jej mohli zbaviť.
La metropolitana forse non è il modo migliore per seminarla.
V dôsledku úmrtia jedného z jej členov sa uvoľnilo jedno miesto.
In seguito al decesso di uno dei suoi membri, un posto è diventato vacante.
predpokladaný dátum príchodu zásielky na miesto určené na jej doručenia a
data prevista di arrivo della spedizione alla destinazione prevista, e
No a nesprávne strana jej tela je v obväzoch, pretože chirurg celú operáciu vykonal na jej ľavej nohe, miesto jej pravej nohy.
Bè, le hanno fasciato la parte sbagliata del corpo perché il chirurgo ha fatto un'operazione con i fiocchi sulla sua gamba sinistra invece che sulla destra.
A Dávid shromaždil celého Izraela do Jeruzalema, aby priniesli truhlu Hospodinovu hore na jej miesto, ktoré jej pripravil.
Davide convocò tutto Israele in Gerusalemme per trasportare l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato
A preto som stále hľadal miesto na ruku tesne v jej blízkosti.
Cercavo sempre un posto dove tenere il braccio, senza però staccarmi da lei.
Tieto informácie zahŕňajú totožnosť osoby, miesto jej zadržiavania, dátum odovzdania, jej zdravotný stav a všetky rozhodnutia voči nej prijaté.
Tali informazioni comprendono l'identità della persona, il luogo di detenzione, la data del trasferimento, lo stato di salute della persona e ogni decisione adottata nei suoi confronti.
Galéria je miesto kde si môžte nájsť obrázky vašej lady a jej apartmánu.
La Galleria è il posto dove vengono salvate le foto della tua Lady e del suo Appartamento.
Podstatné miesto v jej práci zaujímala otázka ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu.
La ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l Europa è stata una delle questioni al centro dei lavori.
Neviem si predstaviť nič, čo by mohlo zabrať jej miesto v našich srdciach.
Niente potrebbe mai sostituirla nel nostro cuore.
Dobre, pokračuj. Na stole Použitú misku zoberiem a na jej miesto dám čistú.
Atavola si toglie il piatto sporco e si mette quello pulito.
Ikonu môžete presunúť aj pomocou stredného tlačidla myši a jej pretiahnutím na nové miesto.
Puoi anche spostare le icone cliccandole con il pulsante centrale e trascinandole dove vuoi.
Popis Tesne pred opustením na jej pôvodné miesto teta Monica žiada láskavosť od vás.
Descrizione Appena prima di partire per il suo luogo natale zia Monica chiede un favore da voi.
Vzhliadnem na svojho nepriateľa. Vzhliadnem na ňu, a temné miesto si vezme jej dušu!
Basta che io guardi la mia nemica, basta che io la guardi e la sua anima andrà all'inferno!
Nantucket bola jej veľká originálu pneumatiky tohto Kartágo, miesto, kde uviazol prvý mŕtve veľryby americké.
Nantucket era il suo grande originale Tyre di questo Cartagine, il luogo dove fu bloccati i primi balena morta americano.
A v 2009, prišla zmena do Washingtonu, so sľubom vrátiť vedu na jej zaslúžené miesto.
E nel 2009, il cambiamento ha raggiunto Washington con una promessa di porre la scienza nella posizione che merita.
Hlavné internetové miesto Phen375 robí jej súčasti formulácie tiež náročné rozpoznať pomocou niekoľkých vedeckých jargons.
Il sito ufficiale della Phen375 fa la sua soluzione di principi attivi e difficile da comprendere, utilizzando un sacco di Lingos scientifiche.
Bishop by nikdy nenechal flotilu opustiť jej miesto v čase vojny. To by sa neodvážil.
Bishop non lascerebbe che la sua flotta lasci la postazione di guerra.
Ublížiš jej, a na míle odtiaľto nenájdeš bezpečné miesto, kde by si sa mohol ukryť.
Tu le fai del male, e non ci sara' posto sicuro nel raggio di 100 Km per nasconderti.
Ak výkonný riaditeľ nie je prítomný alebo spôsobilý, preberá jeho jej miesto zástupca výkonného riaditeľa.
In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.
Ak máte dať, a napodobňujú... potom postupujte do pekla pretože je to jej konečné miesto určenia.
Se cedono in questo, e lo imitano... allora lo seguiranno fino all'inferno perchè questa è la sua destinazione finale.
A preto zdravím Európu a vzdávam jej hold za to, že ma pozvala na toto miesto.
Quindi accolgo con estremo favore e mi congratulo con l'Europa che mi ha invitato a venire in questa sede.
jej miesto vedenia (vrátane skutočného vedenia) je v členskom štáte, Andorre alebo inej zúčastňujúcej sa jurisdikcii
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI
Prvé miesto, prvé miesto.
Primo posto, primo posto.
Miesto pôvodu miesto zberu
Luogo di origine
Vzhľadom jej zastúpenie v EP skupine prislúcha kreslo podpredsedu Parlamentu (túto funkciu vykonáva Adam Bielan z Poľska), miesto predsedu Výboru pre petície, miesto predsedu v jednej z parlamentných delegácii a miesto podpredsedu v ďalších šiestich delegáciách.
Nel rispetto della proporzione di seggi che ha in Parlamento, il Gruppo UEN detiene una vicepresidenza del PE con il polacco Adam Bielan, la Presidenza della commissione per le Petizioni, 7 Vice Presidenti di Commissione, 1 Presidente di Delegazione e 6 Vicepresidenti di Delegazione.
Ale truhlu Božiu bol dopravil Dávid z Kirjat jearima hore na miesto, ktoré jej bol pripravil, on Dávid, lebo jej bol roztiahol stán v Jeruzaleme.
Ma l'arca di Dio Davide l'aveva trasportata da Kiriat Iearìm nel luogo che aveva preparato per essa, perché egli aveva innalzato per essa una tenda in Gerusalemme
Ale truhlu Božiu bol dopravil Dávid z Kirjat jearima hore na miesto, ktoré jej bol pripravil, on Dávid, lebo jej bol roztiahol stán v Jeruzaleme.
Quanto all arca di Dio, Davide l avea trasportata da Kiriath Jearim al luogo ch ei le avea preparato poiché egli avea rizzata per lei una tenda a Gerusalemme
Či si voľakedy za svojich dní rozkázal ránu? Či si ukázal rannej zore, kde je jej miesto,
Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora
Potom zmeral dom, sto lakťov dĺžky, a ohradené miesto a stavba a jej steny, sto lakťov dĺžky.
Poi misurò il tempio lunghezza cento cubiti lo spazio libero, edificio e sue mura, anch'essi cento cubiti
To je tak veľký osamelé miesto, povedala pomaly, ako by sa obrátil na otázky v jej mysli.
Questo è un posto così grande solitario , disse lentamente, come se stesse girando le questioni più nella sua mente.

 

Podobné vyhľadávania: Jej - Miesto - Miesto Stretnutia - Parkovacie Miesto - Miesto Plnenia - Miesto Súdnej Príslušnosti - Kontaktné Miesto - Miesto Narodenia - Miesto Podnikania - Miesto Výkonu Práce -