Preklad "roj včiel" do rumunčiny:


  Slovník Slovenský-Rumunský

Roj včiel - preklad :
Kľúčové slová : Albine Betty Albinele Albinele Kentucky

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Potom prišla chvíľa, keď sa utopil roj včiel.
Apoi a venit momentul când albinele sau înecat.
Nastavenie šetriča Roj
Setare protecție de ecran Roi
január 2009 Roj 334 Body.
Ianuarie 2009 Roj 334 puncte.
január 2009 Roj 661 Body.
Ianuarie 2009 Roj 661 puncte.
január 2009 Roj 7803 Body.
Ianuarie 2009 Roj 7803 puncte.
Podobné hry Bunker obrana roj infikované
Similar cu jocuri buncărul apărare roi de infectat
Bunker obrana roj infikované Bunkové obrany
buncărul apărare roi de infectat
Mal by to byť najvýdatnejší tohtoročný roj.
Acesta va fi cel mai mare ploaie de meteoriti a anului, Rahat!
A keď sa potom navracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕtvole ľva i med.
După cîtva timp, s'a dus iarăşi la Timna ca s'o ia, şi s'a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că în trupul leului era un roi de albine şi miere.
8 A keď sa potom navracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕtvole ľva i med.
8 După cîtva timp, s'a dus iarăşi la Timna ca s'o ia, şi s'a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că în trupul leului era un roi de albine şi miere.
Bradu zo včiel.
O barbă plină de albine.
Puzzle obrana Ostatné hry a pod Bunker obrana roj infikované
Alte jocuri cum ar fi buncărul apărare roi de infectat
Vyhynutie opeľujúcich včiel sa musí brať vážne, pretože prepad počtu divých včiel a včiel medonosných sa teraz môže merať na globálnej úrovni.
Dispariția albinelor polenizatoare trebuie luată în serios, întrucât scăderea foarte mare a numărului atât de albine sălbatice, cât și de albine de miere poate fi constatată acum pe o scară globală.
Si zaklínačka včiel, Idgie Threadgoodeová.
Esti o vrajitoare de albine, Idgie Threadgoode.
Presne to si, zaklínačka včiel.
Asta esti...
ochrana necieľových článkonožcov vrátane včiel.
protejării artropodelor nevizate, inclusiv a albinelor.
Vstup zásielok včiel z daného štátu by mohol predstavovať závažnú hrozbu pre populácie včiel v Únii.
Introducerea transporturilor de albine din statul respectiv ar reprezenta o amenințare gravă la adresa populațiilor de albine din Uniune.
Hra Online Bunker obrana roj infikované Hra . Jedná sa Stratégia a obrany Hra . Blízkosti hru , tam sú podobné Stratégia obrany a hry . Môžete sa Bezplatne Bunker obrana roj infikované Hra
Joc on line buncărul apărare roi de infectat joc Acest lucru este . Strategie amp Defense joc Apropiere de joc , . Există sunt similare Jocuri de strategie amp Defense Bucuraţi vă cu . gratuit buncărul apărare roi de infectat joc
Získal som PhD. študovaním zdravia včiel.
Mi am luat doctoratul studiind sănătatea albinelor.
Môj Bože. No tak, zaklínačka včiel.
Eh, haide.
riziku pre necieľové článkonožce vrátane včiel.
riscul pentru artropodele nevizate, inclusiv albinele.
Môj výskum sa teda zaoberá zdravím včiel.
Cercetarea mea se centrează pe modalităţi de a face albinele mai sănătoase.
Spálenie a zakopávanie včiel a produktov včelárstva
Incinerarea şi îngroparea albinelor şi a produselor apicole
Ako sa volá známy slovinský druh včiel?
Cum se numeşte renumita subspecie de albine din această ţară?
Bez včiel by sa toho veľa neurodilo.
Fără albine, multe culturi ar fi compromise.
Opatrenia však nedokázali vyriešiť problém úbytku včiel.
Cu toate acestea, măsurile nu au reușit să soluționeze problema pierderii albinelor.
Úloha včiel pri opeľovaní rastlín je nenahraditeľná.
Rolul albinelor în polenizarea plantelor este indispensabil.
Tento príklad včiel možno charakterizuje európsku integráciu.
Acest exemplu al albinelor este, poate, reprezentativ pentru integrarea europeană.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä včiel medonosných
Pentru a proteja organismele nevizate, în special albinele melifere
Preto je potrebná finančná podpora výskumu príčin chorôb včiel a faktorov, ktoré spôsobujú zníženie odolnosti včiel a úhyn rojov.
Acesta este motivul pentru care este necesar sprijin financiar pentru cercetări cu privire la cauzele bolilor albinelor și la factorii care au contribuit la reducerea rezistenței albinelor și la moartea roiurilor.
A uvidíte ako jedna z včiel tuto vyjde.
Una dintre albine iese.
Všeobecné podmienky vstupu určitých druhov včiel do Únie
Condiții generale de introducere a anumitor specii de albine în Uniune
Preto musí byť prvým krokom v boji proti prepadu populácie včiel preniknutie do podstaty tohto javu prostredníctvom intenzívnejšieho výskumu úhynu včiel.
Prin urmare, ca un prim pas în lupta împotriva declinului populației de albine, trebuie să deținem o mai bună înțelegere a acestui fenomen prin efectuarea mai multor cercetări privind mortalitatea albinelor.
Oh, že roj, slnko je príliš teplo tam sa rodia príliš ďaleko do života pre mňa.
Oh, ei roi, soarele este prea cald acolo s au nascut prea departe în viaţă pentru mine.
Si taký nežný Gawain, ako medveď pred rojom včiel.
Vântul e aşa blând ca întotdeauna.
V mnohých regiónoch Európy sme boli svedkami poklesu populácie včiel.
Am observat o scădere a populației albinelor în multe regiuni ale Europei.
Bez včiel hľadajúcich potravu by väčšina plodín nemala dostatočnú úrodu.
Fără albinele culegătoare, majoritatea culturilor nu ar da un randament satisfăcător.
Kritická situácia včiel potenciálne ponúka jedinečnú príležitosť pracovať s občanmi.
Situația albinelor oferă o șansă posibil unică de a lucra cu cetățenii.
Rozšírenie chorôb včiel ohrozuje tento druh, čo by bola tragédia.
Creșterea bolilor albinelor pune în pericol speciile, ceea ce ar fi o tragedie.
Chov včiel je jednou z kľúčových činností podporujúcich poľnohospodársku výrobu.
Apicultura este una dintre activitățile cheie care sprijină producția agricolă.
Len jej poveďte, že je tu zaklínačka včiel z Alabamy.
Spunei ca este o vrajitoare de albine din Alabama.
ochrane včiel, ktorým by mal byť zabránený prístup do skleníka,
protecției albinelor, care trebuie împiedicate să intre în sere
Keď sa obzrieme späť v čase na zdravie včiel, môžeme ísť až do roku 950 a zistíme, že aj v Írsku bol vysoký úhyn včiel.
Privind înapoi cronologic la starea de sănătate a albinelor, ne putem întoarce în anul 950, când mortalitatea albinelor era mare în Irlanda.
Takto vyzerajú, kým neodstránite červenú. Väčšina včiel totiž nevidí červenú farbu.
Aşa arată dacă scoţi roşul. majoritatea albinelor nu percep roşul.
Tento význam zvyšuje úloha včiel, ktoré chránia biodiverzitu a produkujú med.
Această importanță este subliniată de rolul albinei ca apărător al biodiversității, precum și ca producător de miere.

 

Podobné vyhľadávania: Roj -