Preklad "vzhľadom na investície" do poľského jazyka:


  Slovník Slovenský-Poľský

Investície - preklad : Vzhľadom - preklad : Vzhľadom - preklad : Investície - preklad : Vzhľadom - preklad : Vzhľadom na investície - preklad : Investície - preklad : Investície - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Naopak, vzhľadom na zvýšenú produktivitu investície prispeli k minimalizácii ujmy.
Przeciwnie, przy zwiększonej wydajności inwestycje pomogły w minimalizowaniu szkody.
Sprievodné investície sa uskutočnili s cieľom poskytnúť ľuďom správne zručnosti vzhľadom na budúce potreby.
Dodatkowe inwestycje miały na celu wyposażenie pracowników w umiejętności, które będą odpowiednie do przyszłego zapotrzebowania.
Vzhľadom na možné vážne dôsledky sa investície do jadrovej energie musia premyslieť a znova zatriediť.
Mając na uwadze ewentualne poważne konsekwencje, koniecznie należy ponownie przemyśleć i przeorganizować inwestycje w energię jądrową.
úplný opis hlavných pozitívnych a negatívnych účinkov, ktoré môže mať program na životné prostredie vzhľadom na plánované investície,
wyczerpujący opis najważniejszych korzystnych i szkodliwych skutków, jakie program może mieć na środowisko, biorąc pod uwagę planowane inwestycje,
úplný opis hlavných pozitívnych a negatívnych účinkov, ktoré môže mať program na životné prostredie vzhľadom na plánované investície,
wyczerpujący opis najważniejszych korzystnych i szkodliwych skutków, jakie program może wywrzeć na środowisko, biorąc pod uwagę planowane inwestycje,
Vzhľadom na to by sa mal vytvoriť priestor pre rozpočtové manévrovanie, najmä pokiaľ ide o verejné investície.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia, podejście takie powinno pozostawić przestrzeń dla prowadzenia polityki budżetowej, w szczególności w zakresie inwestycji publicznych.
Vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora vo veci Alitalia treba poukázať na to, že sa rozhodnutie vzťahuje na investície súkromných investorov.
W świetle orzeczenia Trybunału dotyczącego sprawy Alitalia należy zwrócić uwagę, że decyzja dotyczyła inwestycji przedsiębiorstw prywatnych.
Vzhľadom k tomu, že nedošlo investície bolo poľnohospodárstvo a zvyšok zdieľa priemyslu neefektívne.
Ponieważ inwestycja została dokonana nie było rolnictwo, a reszta dzielona przez przemysł nieefektywne.
Vzhľadom na to, že výrobné linky nepotrebovali žiadne ďalšie investície, skutočná životnosť investícií bola dlhšia, ako sa pôvodne predpokladalo.
Jednak ze względu na fakt, że linie produkcyjne nie wymagały dalszych napraw, rzeczywisty okres użytkowania inwestycji był dłuższy niż pierwotnie zakładano.
No vzhľadom na okolnosti, opísané v odôvodneniach (202) a nasledujúcich, výrobné odvetvie Spoločenstva nebolo schopné uskutočňovať rozsiahle nové investície.
Jednak mając na uwadze okoliczności opisane w motywie (202) i motywach kolejnych, przemysł wspólnotowy nie był w stanie poczynić znacznych, nowych inwestycji.
Závisí na investície.
Zależy od wkładu.
Vzhľadom na investície do infraštruktúry, ak sa pozrieme na východ, hovoríme v zásade o troch plynovodoch Nord Stream, South Stream a Nabucco.
Jeśli idzie o inwestycje w infrastrukturę, to gdy spojrzymy na wschód, w grę wchodzą zasadniczo trzy gazociągi Nord Stream, South Stream i Nabucco.
Komisia si myslí, že tieto investície nie sú zlučiteľné so spoločným trhom vzhľadom na to, že sa nedajú považovať za bežné obchodné investície, pre ktoré by sa mohol rozhodnúť bežný súkromný investor,
Komisja uważa, że inwestycje te nie są zgodne ze wspólnym rynkiem w tym sensie, iż nie można ich uznać za normalne inwestycje handlowe, na dokonanie których mógłby się zdecydować zwykły inwestor prywatny.
Vzhľadom na zameranie samitu na investície, rast a vytváranie pracovných miest sa tiež musíme zhodnúť na tom, ako máme spolupracovať na prekonaní následkov hospodárskej a finančnej krízy.
Z uwagi na fakt, że głównym przedmiotem uwagi w trakcie szczytu będą inwestycje, wzrost i tworzenie miejsc pracy, musimy też uzgodnić sposób, w jaki mamy pracować razem nad przezwyciężeniem następstw kryzysu gospodarczego i finansowego.
Kľúčovými bodmi v rozpočte EÚ na rok 2011 sú investície do odbornej prípravy, výskumu a inovácií, čo je vzhľadom na súčasnú situáciu na pracovnom trhu nevyhnutné.
Kluczowymi elementami budżetu UE na 2011 rok są inwestycje w szkolenia, badania i innowacje, będące koniecznością w obecnej sytuacji na rynku pracy.
Investície na palubách rybárskych plavidiel
i mocy jego silnika. Inwestycja musi również służyć do realizacji jednego z celów wspólnej polityki rybołówstwa.
Investície do zariadení, rozdelené na
Inwestycje w urządzenia, obejmujące
Investície na základe podnikateľských plánov
Inwestowanie w oparciu o biznesplany
Pomoc na investície pre MSP
Pomoc na inwestycje dla MŚP
Poskytujú bezpečnostnú rezervu vzhľadom na 3 hranicu pomeru schodku verejných financií k HDP, zabezpečujú rýchle napredovanie smerom k trvalej udržateľnosti a vzhľadom na to poskytujú priestor pre rozpočtové manévrovanie, najmä pokiaľ ide o verejné investície.
Cele te przewidują margines zabezpieczający przed przekroczeniem przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wskaźnika 3 PKB zapewniają szybki postęp w osiąganiu stabilności i, biorąc powyższe pod uwagę, zapewniają przestrzeń dla prowadzenia polityki budżetowej, uwzględniając w szczególności potrzeby inwestycji publicznych.
Nakoniec tento vyvážajúci výrobca takisto tvrdil, že vzhľadom na jednoduchší výrobný proces sú zariadenie, ako aj príslušné investície a odpisové sadzby, značne odlišné.
Producent eksportujący, o którym mowa, twierdził również, że z powodu prostszego procesu produkcyjnego sprzęt, jak również powiązane inwestycje i stawki amortyzacji znacznie różnią się.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa investície SLAP do spoločnosti Shetland Seafish Ltd. považujú za štátnu pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.
Wobec powyższego, inwestycje dokonane przez SLAP w przedsiębiorstwo Shetland Seafish Ltd uznaje się za pomoc państwa w myśl art. 87 traktatu WE.
Priame investície sú klasifikované predovšetkým na základe smeru určenia priame investície rezidentov v zahraničí a investície nerezidentov vo vykazujúcom hospodárstve.
Inwestycje bezpośrednie są zasadniczo klasyfikowane kierunkowo bezpośrednie inwestycje zagraniczne rezydenta za granicą oraz inwestycje nierezydenta w danej gospodarce.
Na tento účel sú potrebné investície.
W tym celu potrzebne są inwestycje.
Rozdiel medzi verejným príspevkom na investície
Różnica wkładu publicznego na inwestycje
investície,
inwestycje,
INVESTÍCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INWESTYCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investície
Inwestycje
Investície. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
investície
inwestycje
Investície
Strefy geograficzne
Investície
W przedsiębiorstwach, w których publiczny (państwowy lub komunalny) udział w kapitale zakładowym przekracza 30 procent, zbycie udziałów osobom trzecim wymaga zezwolenia.
Investície
bezpieczeństwa
investície
Artykuł 44
investície
handel usługami i handel elektroniczny
Investície
(ISIC rev 3.1 34)
Investície
Artykuły 7.3 i 7.4 niniejszego rozdziału nie podlegają postanowieniom niniejszej Umowy dotyczącym rozstrzygania sporów.
Investície
Obecność handlowa geodety gruntowego z Manitoby musi mieć formę spółki jednoosobowej lub spółki osobowej.
Investície
Zgodnie z pkt 292 kodeksu społecznego nr III (Drittes Buch Sozialgesetzbuch SGB III), Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych może wydać rozporządzenie dotyczące pośrednictwa pracy i rekrutacji dodatkowego personelu spoza UE i EOG z myślą o konkretnych zawodach.
Investície
Stosownie do potrzeb Strony zawierają protokoły o współpracy celnej i o wzajemnej pomocy administracyjnej w ramach instytucjonalnych określonych w niniejszej Umowie bez uszczerbku dla innych form współpracy.
investície
inwestycji
Investície
FR Zagraniczne transakcje kupna przekraczające 33,33  udziału w kapitale lub praw głosu w istniejących francuskich przedsiębiorstwach lub 20  we francuskich spółkach notowanych na giełdzie, podlegają następującym regulacjom
Investície
Strony dążą do stworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków do obustronnych inwestycji poprzez dialog mający na celu
Investície
Artykuł 20
Investície
Strony zwrócą szczególną uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego, w tym usług transportowych, na zapewnienie skutecznego i efektywnego egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz na zapewnienie równowagi między ułatwieniami w handlu a walką z oszustwami i nieprawidłowościami.

 

Podobné vyhľadávania: Investície - Kapitálové Investície - Zrušenie Investície - Nové Investície - Finančné Investície - Inovačné Investície - čistej Investície - Výmena Investície - Nedostatočné Investície - Produktívne Investície -