Preklad "hustotné separácia" do nemeckého jazyka:


  Slovník Slovenský-Nemec

Hustotné separácia - preklad : Separácia - preklad :
Kľúčové slová : Trennung Abgeschlossen Einer Minute

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Separácia farieb
Farb Separationen
Separácia ukončená.
Trennung abgeschlossen.
3D separácia červenej a modrej
Trennung des 3D Bildes nach Rot und Blau
ochrana technológií vo výrobnom procese (detekcia, separácia, odprašovanie)
Technologieschutz im Rahmen des Produktionsprozesses (Erkennung, Separierung, Entstaubung)
Vyrába sa ąpeciálnym technologickým procesom, vrátane guµového brúsenie, separácia a čistenie.
Es wird mit einer speziellen Technologie Prozess einschließlich Kugelschleifmaschine, Trennung und Reinigung hergestellt.
Všetky zažívajú násilie, smrť, týranie, ťažké straty, separácia a extrémne stres.
Jeder erlebt von Gewalt, Tod, Missbrauch, schwere Verluste, Trennungen und extremen Stress.
štrukturálna separácia v železničnej doprave cezhraničné nápravné opatrenia v prípadoch fúzií
strukturelle Trennung im Schienenverkehr,grenzüberschreitende Auagen bei der Fusionskontrolle,Frage des echten Wettbewerbs,
Na chemické spracovanie (separácia Na od Cl) na výrobu ostatných výrobkov
Thionyldichlorid (Thionylchlorid)
Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110
elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von Edelmetallen der Position 7106, 7108 oder 7110
Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110
elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von Edelmetallen der Position 7106, 7108 oder 7110,
Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110,
Herstellen aus Vormaterialien jeder Position, einschließlich anderer Vormaterialien der Position 9018
Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110,
ausgenommen Olivenöl der Positionen 1509 und 1510
Soľ na chemické spracovanie (separácia Na od Cl) na výrobu ostatných výrobkov
Erdbeeren, zubereitet oder haltbar gemacht, ohne Zusatz von Alkohol, jedoch mit Zusatz von Zucker, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von  1 kg
Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110
Edelmetalle
Elektrolytická, termická alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110
in Rohform
Thrun Ďalší koncept, ktorému by som vás chcel naučiť, sa nazýva D separácia.
Das nächste Konzept, was ich euch beibringen möchte, heißt d Separation.
Separácia a jednostranné vyhlásenia nezávislosti nesmú v budúcnosti vytvoriť precedens pre Európsku úniu.
Es darf nicht sein, dass Separatismus und einseitige Unabhängigkeitserklärungen in der EU zukünftig Schule machen.
Tam, kde je separácia a rozdeľovanie, nahrádza bezpečnosť neistota a namiesto rokovaní hovoria zbrane.
Wo Teilung und Trennung herrscht, wird Sicherheit durch Ungewissheit ersetzt, und anstatt Verhandlungen zu führen, lässt man Waffen sprechen.
elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov zatriedených do položiek 7106, 7108 alebo 7110
elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von Edelmetallen der Position 7106, 7108 oder 7110
Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov zatriedených do položiek 7106, 7108 alebo 7110
als Halbzeug oder Pulver
elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov zatriedených do položiek 7106, 7108 alebo 7110, alebo
elektrolytisches, thermisches oder chemisches Trennen von Edelmetallen der Position 7106, 7108 oder 7110 oder
To ma vedie ku všeobecnému študovaniu podmienenej nezávislosti v Bayesovských sieťach, často nazývaných D separácia, alebo dosiahnuteľnosť.
Dies führt mich zu einer allgemeinen Untersuchung von bedingter Unabhängigkeit in Bayesches Netzen, was oftmals d Separation oder Erreichbarkeit genannt wird.
uvedomujúc si, že separácia, skladovanie, preprava a používanie plutónia si vyžadujú osobitné opatrenia na zníženie rizika šírenia jadrových zbraní,
in Anerkennung der Rolle, welche die Wiederaufarbeitung im Zusammenhang mit einer effizienten Energienutzung, dem Management der in abgebrannten Brennstoffen enthaltenen Stoffe und weiteren friedlichen, nicht auf Kernsprengungen ausgerichteten Verwendungszwecken, einschließlich der Forschung, spielt,
D separácia sa najlepšie študuje takzvanými aktívnymi, alebo neaktívnymi trojicami, kde tie aktívne spôsobujú závislosť premenných, inaktívne ich naopak robia nezávislými.
D Separation wird am besten anhand sogenannter aktiver und inaktiver Tripletts untersucht, wobei aktive Tripletts Variablen abhängig voneinander machen und inaktive machen sie unabhängig.
Spomínané aktivity zvyčajne pomáhajú posilňovať sociálne vzťahy a tie sú osobitne dôležité vo svete, v ktorom narastá sociálna izolácia a separácia.
Die erwähnten Aktivitäten tragen in der Regel dazu bei, die sozialen Beziehungen zu stärken, und diese sind in einer Welt, in der es zunehmend soziale Isolation und Separation gibt, ganz besonders wichtig.
Tie sú už naliehavo potrebné a ja sa teším na budúcnosť, v ktorej bude separácia a recyklácia odpadu v celej Európe čoraz intenzívnejšia.
Dies war auch dringend notwendig und ich sehe jetzt mit Zuversicht in die Zukunft, in der Mülltrennung und Recycling europaweit immer mehr praktiziert werden wird.
Aj keď existujú rozdielne metódy membránovej filtrácie (reverzná osmóza, nanofiltrácia, ultrafiltrácia amikrofiltrácia zoradené podľa narastajúcej veľkosti pórov), cieľom všetkých je separácia alebo koncentrácia elementárnych častíc vkvapaline.
Obwohl es unterschiedliche Filtrationsmethoden gibt (Umkehrosmose, Nanofiltration, Ultrafiltration und Mikrofiltration, hier nach steigender Porengröße geordnet) haben alle das Ziel, Substanzen in einer Flüssigkeit zu trennen oder aufzukonzentrieren.
Bolo to veľmi dôležité, ale hlavne zaujímavé, lebo to bol istý druh zlomu, separácia medzi matematikou vychádzajúcej z reality na jednej strane a novou matematikou, vychádzajúcej z čistej ľudskej mysle.
Sie waren zwar sehr wichtig, jedoch hauptsächlich interessant weil es zu einer Art Bruch kam einer Trennlinie, die sich auf einmal zwischen der an der Wirklichkeit orientierten Mathematik und der neuartigen, vollständig einem menschlichen Geist entsprungenen Mathematik durchzog.
Môj predsudok, ktorý si so sebou v tomto ohľade nesiem, je, že je to niečo také statické, v zmysle, že práca sa spredmetní, a odchádza od výrobcu, takže tu vzniká istá separácia.
Denn meine vorgefasste Meinung dazu ist sehr statisch, wenn Arbeit verdinglicht wird, bewegt sie sich weg vom Arbeiter und wir haben diese Trennung.
Soľ a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie sypkosti (okrem stolovej soli, soli na chemické spracovanie (separácia Na od Cl), denaturovanej soli a soli na priemyselné použitie)
Palmherzen, zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol (ausg. mit Essig oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht)
Začneme zamyslením sa nad základmi pravdepodobnosti, prepracujeme sa k jednoduchým Bayesovským sieťam, budeme sa rozprávať o konceptoch ako je podmienená nezávislosť, zadefinujeme Bayesovskú sieť všeobecnejšie, prenikneme do konceptov ako je D separácia a začneme pracovať na počítaní parametrov.
Wir werden uns zunächst ein paar Gedanken über die Grundwahrscheinlichkeiten machen, uns dann in einfache Baysche Netze vorarbeiten, über Konzepte wie bedingte Unabhängigkeit sprechen und dann Baysche Netze allgemeiner definieren. Dann werden wir uns mit Konzepten wie D Separation und fangen an Parameter zu zählen.

 

Podobné vyhľadávania: Separácia Vody -