Preklad "ich je vedomý" do maďarčiny:


  Slovník Slovenský-Maďarský

Vedomý - preklad : Vedomý - preklad : Vedomý - preklad : Vedomý - preklad : Vedomý - preklad : Ich je vedomý - preklad : Vedomý - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Je úplne vedomý.
Teljesen tudatosan születik.
Áno, toho si je vedomý.
Tud róla.
Dobrý spotrebiteľ je spotrebiteľ, ktorý si je vedomý svojich práv a spôsobov ako ich legitímne presadzovať.
A jó fogyasztó tisztában van a jogaival és azok törvényes úton való érvényesítésével.
Človek si toho nie je vedomý.
És az emberben mindez nem tudatosul.
Písmo nie je vedomý tohto konfliktu.
A Szentírás nem ismeri ezt a konfliktust.
Európsky parlament si je vedomý potreby šetriť.
Az Európai Parlament tisztában van azzal, hogy megtakarításokat kell elérni.
Rozpozná vlastný obrázok, Preto si je vedomý reality.
Felismeri a saját képmását, tehát tudomása van az énjéről.
Zachytil som vaše výhrady, som si ich vedomý a budem sa snažiť ich zodpovedať, nie slovami, ale skutkami.
Jegyeztem észrevételét, tudatosítottam azokat magamban, és majd megpróbálok válaszolni azokra. Nem szavakkal, tényekkel.
...... ..a taky rozumieť . niekedy som chápem, ja vedomý, Čo vedomý jeho vedomie.
...... ..és én is értem . néha Megértem, én tudatos, A mi tudatos övé tudatosság.
Meditácia je si vedomý svojho vnútorného neporiadok a klábosení.
Meditáció tesz tudatában a belső zűrzavar és fecsegés.
Ste si vedomý, že toto je vaša posledná šanca?
Megérti, hogy ez az utolsó esélye?
Som si toho vedomý.
Tisztában vagyok ezzel.
Som si vedomý dôsledkov.
De felfogja...
Chcem na tieto problémy opätovne upozorniť, aby som ukázal, že som si ich plne vedomý.
Csak ismételten fel akartam ezekre a problémákra hívni a figyelmet, hogy lássák, mennyire tisztában vagyok velük.
Súdny dvor si je dobre vedomý významu likvidity pre podniky.
A Bíróság tökéletesen tisztában van azzal, hogy a likviditás a vállalkozások szempontjából mennyire fontos.
Je však potrebné byť si vedomý pokrytectva v tejto otázke.
Észre kell vennünk azonban a képmutatást.
Napokon názov Charta 08 je vedomý odkaz na Chartu 77.
Hiszen a Charta 2008 név tudatos utalás a Charta 77 re.
Ste si vedomý... že dobou nášho príbehu je rok 1878?
Felmerült már Önben... hogy a film 1878ban játszódik?
Som si veľmi dobre vedomý... že to je tá doba.
Tisztában vagyok vele... hogy a film 1878ban játszódik.
Ste si vedomý, že toto je vaša naozaj posledná šanca?
Megérti, hogy ez a legutolsó esélye?
Tento Parlament si je vedomý toho, že írska štátna pokladnica je prázdna.
A tisztelt Ház tisztában van vele, hogy az ír kassza kiürült.
člen Komisie. Vážená pani predsedajúca, som si plne vedomý nedostatkov návrhu Komisie. Viem, že sú skromné a ich rozsah je obmedzený.
a Bizottság tagja. Elnök asszony, teljes mértékben tisztában vagyok a Bizottság javaslatainak gyenge pontjaival Tudom, hogy a javaslatok hatóköre mérsékelt és korlátozott.
Ste si tohto problému vedomý?
Tisztában van Ön ezzel a problémával?
Toho som si nebol vedomý.
Erre még nem hívták fel a figyelmemet.
Bol si vtedy pri vedomý?
Ébren volt, amikor történt?
Nie je si vedomý toho, čo sa deje v prostredí (strnulosť)
Nem tudja, mi folyik a környezetben (kábulat)
Som si vedomý skutočnosti, že je to dlhodobý záujem tohto Parlamentu.
Tudatában vagyok annak, hogy ez egy régóta folyamatban lévő ügy a tisztelt Házban.
Sú poháňané len jej hnevom, či už je vedomý, alebo podvedomý.
Kizárólag a dühe irányítja őket, legyen az a düh tudatos vagy tudatalatti.
Zároveň si je teraz každý vedomý, že jednoduché zvýšenie kvantity pomoci je nepostačujúce.
Ugyanakkor ma már mindenki tisztában van azzal, hogy a támogatások mennyiségének egyszerű növelése nem elégséges.
ja istý počítajúc do toho, Čo vidím, niekedy som chápem, ja vedomý, Čo vedomý jeho vedomie.
én biztos beleértve, A mi látom, néha Megértem, én tudatos, A mi tudatos övé tudatosság.
a oni, kto, vedomý, ako vyčerpaný bytosti pogryazli, stelesňuje ich nápady , pestuje v obmedzenom Ostatné self teplo.
és, aki, tudatában, mennyire kimerült lények pogryazli, testesíti meg a ötletek , termesztett korlátozott egyéb önmelegedésre.
Fizeau si bol vedomý tohto pokusu.
Fizeau ismerte ezt a kísérletet.
Som si vedomý tejto skutočnosti, pane.
Igen, uram.
Času som si dobre vedomý, kapitán.
Tisztában vagyok vele.
No, tati, toho som si vedomý.
Tudom, apa.
Kapitalista vykorisťuje robotníka, ktorý nevie, že je robotník... ..lebo si nie je triedne vedomý.
A kapitalista kihasználja a munkást, aki nem is lehet munkás. ..mert nincs osztálytudata.
Ako väčšina zvierat ísť vonku, je dôležité byť si vedomý okolitého prostredia.
Mivel a legtöbb állat menjünk ki a szabadba, fontos, hogy tisztában legyenek a környezet.
Pokiaľ nie je ďalšie skript, ktorý beží, Nie som si vedomý toho.
Hacsak nem egy másik script fut, Nem tudok róla.
Írsky ľud si je plne vedomý svojich práv voliť tak, ako volil.
Az ír népnek megvan ahhoz a joga, hogy úgy szavazzon, ahogyan tette.
Som si veľmi dobre vedomý toho, že je potrebné riadne vás informovať.
Teljes mértékben elismerem az Önök megfelelő tájékoztatásának szükségességét.
Európsky parlament si je vedomý skutočnosti, že táto dohoda je rovnako dôležitá pre bezpečnosť Európanov.
Az Európai Parlament tisztában van azzal, hogy ez a megállapodás az európai biztonságra nézve is fontos.
Bol som si tiež vedomý toho, zamumlal
Én is tisztában, mormogta
Bol som si vedomý, povedal Holmes sucho.
Tisztában voltam, mondta Holmes szárazon.
Možno sa nám podarí postaviť vedomý stroj.
Lehet, hogy képesek leszünk majd tudatos gépet alkotni.
Nikdy som nebol vedomý podivných pocitov... vnútri...
Soha nem voltam tisztában a furcsa érzések... belül...

 

Podobné vyhľadávania: Vedomý - Ich - Ich Matka - Koľko Ich Tam Je? - Pre Ich časť -