Preklad "nejasností" do litovského jazyka:


  Slovník Slovenský-Litovský

Nejasnosti - preklad : Nejasnosti - preklad : Nejasnosti - preklad : Nejasnosti - preklad : Nejasností - preklad : Nejasností - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Riešenie nejasností
Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi priemonių ji pateikia Jungtiniam komitetui visą atitinkamą informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas Šalims priimtinas sprendimas.
Odstránenie nejasností pre nákladné autá
Painių ženklų, skirtų sunkvežimiams, kertantiems
Ako viete, tento nástroj sprevádza veľa nejasností.
Kaip žinote, kyla labai daug su šiuo instrumentu susijusio neaiškumo.
a nejasností, ktoré obsahuje, nezlučiteľná s článkom 49 ES.
dviprasmybių yra nesuderinama su EB 49 straipsniu.
O jeho výške síce budete niečo vedieť, ale bude tam veľa nejasností.
Na, šį tą žinotumėte, bet taip pat liktų daug nežinomybės.
Ukázalo sa, žiaľ, že návrh kombinovaného financovania obsahuje niekoľko rizík a nejasností.
Deja, paaiškėjo, kad jungtinis biudžeto projektas susijęs su daugybe problemų ir yra labai ambicingas.
Bola tiež vznesená požiadavka na zrušenie stavu pohotovosti bez akýchkoľvek sprievodných nejasností.
Be to, buvo pareikalauta, kad be jokių dviprasmybių būtų atšaukta nepaprastoji padėtis.
V prípade nejasností a nedodržiavania bola možnosť žiadať o preverenie tzv. monitorovací výbor.
Jei kildavo abejonių dėl jų nesilaikymo, buvo galima kreiptis į vadinamąjį stebėjimo komitetą su prašymu patikrinti.
Budete mať veľa nejasností o tom, aký je šťastný z pohľadu svojho zážitkového JA.
liktų daug nežinomybės apie tai, kiek laimingas yra jų išgyvenantis Aš .
Ich vzrastajúcemnožstvo a objektívna skutočnosť, ktorá stojí za nimi, môžu byť všakzdrojom rôznych nejasností.
Todėlkomisija savo komunikatu siekia pradėti išsamiądiskusiją apie ekologinį žuvų ir žuvininkystės produktųženklinimą.
(PT) Tento samit môže napomôcť riešenie nejasností, ktoré naďalej ovplyvňujú vzťahy medzi Európskou úniou a Moskvou.
(PT) Aukščiausio lygio susitikimas turėtų padėti išspręsti nesklandumus, toliau darančius įtaką Europos Sąjungos ir Maskvos santykiams.
V súčasnosti existuje veľa nejasností v súvislosti s tým, kam majú ísť občania, keď sa chcú sťažovať.
Šiuo metu yra labai daug neaiškumo dėl to, kur žmonės turėtų kreiptis norėdami pateikti skundą.
Dosiahnutý kompromisný návrh má veľký zmysel, zostalo však niekoľko nejasností, hlavne v otázkach ovplyvňujúcich stav webových blogérov.
Pasiekto kompromisinio pasiūlymo tikslas yra svarbus, tačiau pranešime išlieka keletas dviprasmybių, ypač dėl klausimų, susijusių su tinklaraštį rašančio asmens padėtimi.
V prejednávanej veci hlavné odvolanie obsahuje niekoľko nejasností, pokiaľ ide o kritériá, ktoré uvádza vo vzťahu k napadnutému rozsudku.
Šioje byloje pagrindiniame apeliaciniame skunde iš tiesų yra keletas dviprasmybių kritikos dėl skundžiamo sprendimo atžvilgiu.
Súd prvého stupňa napríklad v rozhodnutí zistil niekoľko nejasností týkajúcich sa kvalifikácie daňovej výhody poskytnutej sporiteľom používajúcim Livret bleu.
Pirmosios instancijos teismas nurodė, pavyzdžiui, kelias sprendime esančias dviprasmybes, susijusias su indėlininkams, kurie naudojasi Livret bleu, suteiktos mokesčių lengvatos kvalifikavimu.
Znamená to, že 92 európskeho rozpočtu, teda vyše 100 miliárd EUR, je postihnutých nadmerne vysokou mierou nejasností a nezrovnalostí.
Europos biudžeto, kitaip tariant, daugiau nei 100 mlrd. EUR, toliau veikia pernelyg aukštas neatitikimų ir pažeidimų lygis.
Z tohto dôvodu vás žiadam o preskúmanie nášho rokovacieho poriadku, keďže spôsobuje obrovské množstvo nejasností a oficiálne umožňuje nespravodlivosť.
Dėl šios priežasties aš kviečiu jus peržiūrėti mūsų Darbo tvarkos taisykles, nes jos kelia painiavą ir oficialiai įteisina netinkamą elgesį.
Podľa môjho názoru má v otázkach obchodu a dopravy autor vo svojej správe aj v sebe samom príliš veľa nejasností.
Manau, kad pranešėjas šiuo pranešimu įnešdaug sumaišties aptardamas prekybos ir transporto klausimus.
Komisia by mala spolu so správou vziať na vedomie aj odkaz, že máme v úmysle napomôcť ukončenie tohto obdobia nejasností.
Komisija turėtų pažymėti, kad mes norime užbaigti šį aiškumo trūkumą.
Ten by sa mal zamerať na odstránenie nejasností v podnikateľskom prostredí, objasniť príslušný regulačný režim a snažiť sa znížiť administratívnu záťaž.
Tuo turi būti siekiama panaikinti dviprasmiškumą rinkos aplinkoje, paaiškinti reglamentavimo režimą ir siekti administracinės naštos sumažinimo.
Vzhľadom na tieto okolnosti treba zdôrazniť, že postup predbežného vyhlásenia, ktorý má dodržať podnik, ktorý chce vysielať pracovníkov na luxemburské územie, nie je zbavený nejasností.
Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, reikia pabrėžti, kad išankstinio pranešimo procedūra, kurios turi laikytis įmonė, ketinanti komandiruoti darbuotojus į Liuksemburgo teritoriją, nėra nedviprasmiška.
V dôsledku toho článok 7 ods. 1 zákona z 20. decembra 2002 je z dôvodu chýbajúcej jasnosti a nejasností, ktoré obsahuje, nezlučiteľný s článkom 49 ES.
Todėl 2002 m. gruodžio 20 d. Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis dėl nepakankamo aiškumo ir joje esančių dviprasmybių nesuderinama su EB 49 straipsniu, ir trečiasis Komisijos kaltinimas yra pagrįstas.
V prípade existencie vedeckých nejasností je potrebné prijať preventívny prístup, pričom vyňatie GMM z uzavretého používania je možné zvážiť len vtedy, ak existujú presvedčivé dôkazy o splnení kritérií.
Kai abejojama mokslinių tyrimų rezultatais ir kai turima įrodymų, kad kriterijams, kuriuos atitiks GMM, bus taikoma išimtis, reikėtų laikytis atsargumo požiūrio.
Ak chceme vybudovať slušnú spoločnosť, bez otvorených alebo skrytých konfliktov, ktorých riziká sú zrejmé vrátane rizika nejasností okolo našej vlastnej identity ako aj identity ostatných ľudí potrebujeme silnú politiku boja proti nezákonnému správaniu.
Norint sukurti teisingą visuomenę, be atvirų arba slaptų konfliktų, kurių keliami pavojai yra akivaizdūs įskaitant mūsų pačių ir kitų žmonių asmenybių iškraipymo pavojų mums reikia griežtos politikos, kad būtų galima kovoti su neįstatymišku elgesiu.
Postavenie právnych pravidiel možno priznať tým zvyklostiam, ktoré vykazujú všetky konštitutívne prvky obyčaje a smerujú k zmierneniu nejasností zakladajúcich zmlúv, pokiaľ nie priamo k preklenutiu medzier v týchto zmluvách, s cieľom zaistiť účinnosť rozhodovacieho procesu.
Teisės normų statusas gali būti suteiktas praktikoms, kurios tenkina esminius papročio reikalavimus ir švelnina sutarčių lakoniškumą ar užpildo jų spragas tam, kad būtų užtikrintas veiksmingas sprendimų priėmimo procesas.
Ďalším je Galileo, v súvislosti s ktorým Dvor audítorov ešte nebol schopný vydať vyhlásenie o tom, či vydá alebo nevydá jednoduché vyhlásenie o vierohodnosti, jednoducho preto, že okolo vzťahu Galilea a Európskej vesmírnej agentúry a ďalších zainteresovaných hráčov je toľko nejasností.
Dėl Galileo projekto Audito Rūmai dar negali pareikšti, ar jie nori pateikti paprastą patikinimo pareiškimą, nes vis dėlto esama daug netikrumo, siejamo su šiuo projektu, Europos kosmoso agentūromis ir kitų susijusių organizacijų tarpusavio ryšiais.
V prípade otázok alebo nejasností kontaktuje Telefonické zákaznícke centrum 800 101 101 (bezplatný hovor pri volaniach z pevných sietí v Poľsku) 48 22 521 10 10 (hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora, pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia). vytlačiť stránku hore
Jeigu turėtumėte klausimų, prašome skambinti į Klientų skambučių aptarnavimo centrą 800 101 101 (nemokamas numeris laidiniams telefonams Lenkijoje) 48 22 521 10 10 (mokamas numeris mobiliems telefonams bei skambinantiesiems iš užsienio). spausdinti puslapį į viršų
Existuje niekoľko dôvodov,, je, že niekedy to umožňuje preklady, kde boli predtým nemožné, iné je, že preklad je ľudské založená, a za to presnejšie, a posledná je, že možno jasne nejasností, najmä v krátkych reťazcov, ako sú názvy mesiacov a dní skratky.
Yra keletas priežasÄ ių, , yra tai, kad kartais jis leidžia vertimai, kurioje anksÄ iau buvo neÄ manoma , kitas yra tai, kad vertimas yra žmogaus pagrÄ stas ir laikoma tiksliau , , o paskutinis yra tai, kad jis gali aiÅ kiai neaiÅ kumų ypaÄ trumpas eilutes, kaip antai pavadinimų mÄ nesių ir dienų santrumpos .
Oznámenie Komisie z novembra 2007 naozaj vyvoláva mnoho nejasností a pochybností medzi všetkými zainteresovanými v oblasti životného prostredia a tými, ktorí si želajú, aby environmentálne právo v Európskom parlamente nielen vznikalo, ale aj sa presadzovalo, a to v zmysle jeho pôvodného zámeru.
2007 m. lapkričio mėn. Komisijos komunikatas iš tiesų kelia prieštaringų minčių ir abejonių visiems tiems, kam rūpi aplinkos apsaugos klausimai ir kurie nori, kad aplinkos apsaugos teisės aktai, priimami Europos Parlamente, būtų vykdomi ir vykdomi taip, kaip buvo numatyta.
ECB uznáva zásadný význam právnej istoty ex ante , pokiaľ ide o rozhodné právo pre určité otázky týkajúce sa držby , prevodu a zabezpečenia zaknihovaných cenných papierov držaných sprostredkovateľmi v medzinárodnom kontexte , a znižovania systémových rizík , ktoré by mohli vyplynúť z akýchkoľvek nejasností v tejto súvislosti .
ECB pripažįsta ex ante teisinio aiškumo svarbą teisei , taikomai tam tikriems klausimams , susijusiems su tarpininko laikomų nematerialių vertybinių popierių laikymu , pervedimu ir įkeitimu tarptautiniame kontekste , ir kaip svarbu yra sumažinti sisteminę riziką , kuri galėtų atsirasti dėl bet kokių neaiškumų šiuo atžvilgiu .
Berúc do úvahy mobilitu európskych pracovníkov hoci to predstavuje len 3 až 4 občanov a o niečo menej než 10 miliárd EUR ročne zostáva ešte mnoho nejasností, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, práva pacientov, ochranu údajov a prostriedky nápravy v prípade poškodenia.
Vis dėlto atsižvelgiant į Europos darbuotojų mobilumą nors tai sudaro tik 3 ar 4 proc. visų piliečių ir šiek mažiau nei 10 mlrd. EUR per metus tebėra daug neaiškumų dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir saugumo, pacientų teisių, duomenų apsaugos ir žalos kompensavimo būdų.
EVRU používajte vždy tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. V opačnom prípade môžete zvýšiť riziko otehotnenia V prípade nejasností sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom Vždy používajte nehormonálnu antikoncepciu (ako kondóm, penu alebo špongiu) ako zálohu v prípade nesprávneho použitia náplasti.
Šią savaitę pleistro nenaudokite.
Ako starovekí ľudia sa snívať o vyberanie Chrysanthemum pod ploty , rovnako ako sťažností na chryzantémové vo filme a vyzeral veľmi smutne, Chen Baoyi maľované chryzantém bolo povinné mať duchovnú výživu emócií, sedemdesiat rokov utrpenia či nejasností sa utopil toľko celebrít a talenty, minulosť je ďaleko od nás.
Kaip senovės tautos svajonė picking chrizantema pagal apdraudimo , taip pat skundus dėl Skaistažiedė filme ir atrodė labai liūdnai , Chen Baoyi dažytos chrizantema buvo įpareigota atsižvelgdamas dvasinis maistas emocijų, septyniasdešimt metų sunkumus ar abejones buvo nuskendo tiek daug Įžymybės ir talentus, praeityje yra toli nuo mūsų.
Povinnosť každého podniku pred začatím prác sprístupniť vnútroštátnym orgánom na základe žiadosti a v čo najkratšej možnej lehote podstatné informácie nevyhnutné na kontrolu nie je totiž zbavený nejasností, ktoré môžu odradiť podniky, ktoré chcú vysielať pracovníkov na územie uvedeného členského štátu, od výkonu svojej slobody poskytovania služieb.
Visoms įmonėms taikoma pareiga prieš pradedant darbus sudaryti sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms, joms paprašius ir kuo greičiau, susipažinti su kontrolei reikalinga pagrindine informacija nėra nedviprasmiška ir gali atgrasyti įmones, ketinančias komandiruoti darbuotojus į šią valstybę narę, pasinaudoti laisve teikti paslaugas.
Prečo je to lepšie? Existuje niekoľko dôvodov,, je, že niekedy to umožňuje preklady, kde boli predtým nemožné, iné je, že preklad je ľudské založená, a za to presnejšie, a posledná je, že možno jasne nejasností, najmä v krátkych reťazcov, ako sú názvy mesiacov a dní skratky. Ako sa dostať.
Yra keletas priežasÄ ių, , yra tai, kad kartais jis leidžia vertimai, kurioje anksÄ iau buvo neÄ manoma , kitas yra tai, kad vertimas yra žmogaus pagrÄ stas ir laikoma tiksliau , , o paskutinis yra tai, kad jis gali aiÅ kiai neaiÅ kumų ypaÄ trumpas eilutes, kaip antai pavadinimų mÄ nesių ir dienų santrumpos .

 

Podobné vyhľadávania: Nejasnosti -