Preklad "vykladať na" k dánčine:


  Slovník Slovenský-Dánsky

Vykladať - preklad : Vykladať - preklad : Vykladať - preklad : Vykladať na - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Neobťažujte sa to vykladať.
I behøver ikke læsse af.
Na jednej strane táto podmienka sa musí vykladať so zreteľom
For det første skal denne betingelse ses i lyset af den
Odkazy na zrušené rozhodnutie sa budú vykladať ako odkazy na toto rozhodnutie.
Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til nærværende beslutning.
Súdny dvor už mal príležitosť vykladať ustanovenia rámcovej dohody o práci na
Jf. ligeledes Dorsch Consultdommen, nævnt ovenfor i fodnote 17, præmis 44.
Ja budem vykladať porote zákon . Áno pane.
Jeg fortæIIer, hvad Ioven siger.
Akékoľvek nejasnosti sa budú vykladať vo váš prospech.
Eventuelle tvetydigheder vil blive tolket til din fordel.
Neexistenciu pravidla však normálne nemožno vykladať ako povolenie.
Fravær af regler kan normalt ikke forstås som tilladelse.
Pojem opatrenie treba v tejto súvislosti vykladať široko.
Begrebet foranstaltning skal i denne sammenhæng fortolkes bredt.
Súdny dvor navyše nemá právomoc vykladať vnútroštátne právo.
I øvrigt er Domstolen ikke kompetent til at fortolke den nationale lovgivning.
Toto ustanovenie teda nie je možné vykladať zužujúco.
FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
Vykladať ľuďom doma, akú skvelú prácu tu odvádzame.
Sig til dem derhjemme, vi gør et godt job.
Výraz zdrojový materiál sa nemôže vykladať ako výraz vzťahujúci sa na rudu alebo na zvyšky rudy.
Udtrykket udgangsmateriale fortolkes ikke saaledes , at det anvendes paa malme eller affald fra malme .
Hoci právomoc vykladať právo Spoločenstva má Súdny dvor, právomoc určiť platné právo a vykladať ho, ako aj uplatniť právo Spoločenstva na spory, ktoré mu boli predložené, má práve vnútroštátny súd.
Imidlertid bemærkes, at mens Domstolen er kompetent til at fortolke fællesskabsretten, er det derimod den nationale domstol, der er kompetent til at identificere den nationale ret, der finder anvendelse, samt fortolke denne, ligesom den har kompetence til at anvende fællesskabsretten i de retstvister, der indbringes for den.
V tomto kontexte sa musí smernica vykladať a vykonávať.
Direktivet skal fortolkes og gennemføres i denne sammenhæng.
V tomto zmysle možno pojem závažnej nedbanlivosti vykladať reštrik
Begrebet grov uagtsomhed kan i denne forstand fortolkes restriktivt 73 således at det
Súdny dvor nemôže vykladať tieto dohovory v prejudiciálnom konaní.
Domstolen kan følgelig ikke fortolke disse konventioner i forbindelse med den præjudicielle forelæggelse 59.
Rôzne jazykové verzie textu Spoločenstva sa majú vykladať jednotne.
De forskellige sprogudgaver af en fællesskabsbestemmelse skal fortolkes ensartet.
Musíme tiež prestať vykladať nezmysly o politickej zodpovednosti Európy.
Vi er også nødt til at holde op med at vrøvle om Europas politiske ansvar.
Ak si mi tu prišiel to vykladať.... Ježiši Kriste!
Hvis du er kommet for at holde moralprædiken!
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
Artikel 265
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
Med henblik på denne aftale forstås ved udtrykket parterne Den Europæiske Union eller dens medlemsstater, eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater, i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, på den ene side, og Republikken Kasakhstan, på den anden side.
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
Undtagelser af sikkerhedshensyn
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, aby
at det af parterne kræves, at de skal give oplysninger, hvis videregivelse de betragter som stridende mod deres væsentlige sikkerhedsinteresser
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
for så vidt angår Canada Competition Act, R.S.C.
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
Artikel 202
Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že
det af nogen af parterne kræves, at den skal give oplysninger, hvis videregivelse den betragter som stridende mod sine vitale sikkerhedsinteresser
Výhrada sa musí vykladať so zreteľom na príslušné povinnosti podľa kapitol, ktorých sa výhrada týka.
Med henblik på dette forbehold, betyder en ikke canadier en person, regering eller en styrelse derunder eller en enhed, som ikke er canadisk, og canadier canadisk betyder en canadisk statsborger eller en person med permanent ophold, en regering i Canada eller en styrelse derunder eller en canadisk kontrolleret enhed som beskrevet i Investment Canada Act.
Nie som pripravená takým spôsobom vykladať článok 13 ods. 1.
Jeg er ikke villig til at fortolke artikel 13, stk. 1, på denne måde.
Uvedený článok, ktorý je výnimkou, je preto potrebné vykladať doslovne.
Som undtagelse må artiklen fortolkes strengt.
Môžeme si to vykladať len ako spôsob zabezpečenia zvýšenia rozpočtu.
Det kan vi kun tolke således, at man er ude efter budgetforøgelser.
Zahraničnú politiku dnes nemožno vykladať len z čisto geografického hľadiska.
I dag kan man ikke forklare udenrigspolitikken alene ud fra et geografisk synspunkt.
Odkazy na Európske spoločenstvo v znení uvedeného protokolu sa preto majú na príslušných miestach vykladať ako odkazy na Európsku úniu .
Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.
Súdny dvor tak bude v rámci návrhu na začatie prejudiciálneho konania vykladať smernicu 1999 44 po prvýkrát.
Det er således første gang, at Domstolen fortolker direktiv 1999 44 i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse.
3Ustanovenia uvedenej smernice sa teda musia vykladať vo svetle základného práva občanov Únie na pohyb a pobyt.
Det er således i lyset af unionsborgernes primære ret til at færdes og opholde sig, at det nævnte direktivs bestemmelser skal fortolkes.
V každom prípade toto ustanovenie, ktoré je uvedené v hlave V Zmluvy EÚ, nie je možné vykladať samostatne, ale naopak ho je potrebné vykladať vzhľadom na spoločné a záverečné ustanovenia uvedenej Zmluvy, ktoré odkazujú na Európsku úniu ako na fasádu troch pilierov.
Denne bestemmelse, der findes i EU traktatens afsnit V, kan imidlertid ikke forstås isoleret, men skal derimod fortolkes i lyset af denne traktats fælles og endelige bestemmelser, der henviser til Den Europæiske Union som de tre søjlers facade .

 

Podobné vyhľadávania: Vykladať -