Preklad "počítame s" do bulharčiny:


  Slovník Slovenský-Bulharský

Počítame - preklad : Počítame - preklad : Počítame s - preklad : Počítame s - preklad : Počítame - preklad : Počítame s - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Počítame s tebou.
Чуй ме, разчитаме на теб.
Tu počítame s najsilnejším odporom.
Ние очаквахме найголяма съпротива... тук.
Ale pretože počítame s peniazmi a počítame s dolármi, mali by sme zaokrúhľovať na centy.
Но понеже работим с пари, с долари ще го закръглим до центовете.
V elementárnej aritmetike počítame s číslami.
Когато си имаме работа с основна аритметика говорим за конкретни числа.
Ako počítame objemy?
Изчисленията също.
A počítame s časom pred 85 timi rokmi.
Това е периодът от преди осемдесет и пет години.
Počítame s nepretržitou podporou Parlamentu v tejto oblasti.
Разчитаме на трайната подкрепа на Парламента в тази област.
My počítame s menej ako polovičnou výškou stimulu.
Ние предлагаме по малко от половината.
A tak počítame percentuálny ročný pokles.
Така че пресмятаме процента на намаление за година.
Ale odteraz to počítame na obyvateľa.
Но отсега нататък, ще броим емисии на човек на населението.
To je keď počítame Tomarovu metódu.
Това е, когато Томар смята.
Počítame so všetkým do posledného centu.
Всичко се отчита, до последния цент.
Tiež počítame s nepretržitými diskusiami a s tým, že zostaneme s predsedníctvom v kontakte.
Ние също разчитаме на непрекъснато обсъждане и поддържане на контакт с председателството.
Ale my s tým počítame a preto sa nebojíme, je tak?
Но ще остраним проблемите, преди да си имаме проблеми, нали?
Počítame s tým, ako aj s jej jednoznačným záväzkom voči európskemu dialógu, pán Van Rompuy.
Разчитаме на това и на категоричен ангажимент за европейски диалог, г н Ван Ромпьой.
Dobre, urobme príklad 3b. Počítame každý druhý príklad.
Добре, да решим 3b 3b.
Počítame máme čísla 1, 2, 3, 8, a 7.
Да видим. Ако имах числата 1, 2, 3, 8, и 7.
50, ak počítame aj Zooga ale nedúfal som že...
Не 50, ако броим и Зуг но не съм мислил...
Počítame v metroch, preto vieme. že je to v metroch.
Всичко е във футове, затова и резултатите са във футове.
Pretože počítame vzdialenosť, nemôžeme mať zápornú odmocninu, alebo zápornú vzdialenosť.
Тъй като си имаме работа с разстояния, не може да имаме отрицателен корен квадратен или отрицателно разстояние тук.
Chcem sa len uistiť, že si rozumieme čo tu práve počítame.
Искам да съм сигурен, че разбирате какво правим тук.
Všimnite si rozdiel. Teraz nepočítame dĺžku prepony. Počítame dĺžku jednej z kratších strán.
Забележете разликата сега не търсим дължината на хипотенузата, а дължината на един от катетите.
Počítame s podporou Európskeho parlamentu pri rýchlom prijatí nevyhnutných reforiem, aby sa zaistilo, že sa budú potom čo najskôr uplatňovať.
Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за да можем бързо да преминем към приемане на необходимите реформи с цел да се гарантира, че след това те ще бъдат приложени възможно най бързо.
Počítame 30 rebelov lode, ale oni sú tak malé, že sú vyhnúť naše turbolasers.
Корабите им са прекалено малки за турболазерите ни, сър!
Som rád, že Albáncom a Bosniakom otvárame dvere, pretože počítame s tým, že jedného dňa sa aj oni stanú občanmi Európskej únie.
Радвам се, че отваряме вратите за албанци и босненци, като един ден се очаква те да бъдат и граждани на Европейския съюз.
Je to dôležité a počítame s tým, že len v roku 2009 to pomôže zvýšiť využívanie štrukturálnych fondov približne o 6 miliárd EUR.
Решението е от съществено значение и според нашите изчисления само през 2009 г. ще допринесе за ускорено усвояване на средствата от структурните фондове в размер на 6 млрд.
Počítame s vami, aby ste zaistili, že nebude počuť len hlasy veľkých štátov, ale že bude bránená celá Európska únia a celý vnútorný trh.
Ние разчитаме на Вас да осигурите не само да се чува гласа на големите държави, но и да бъдат защитени целия Европейски съюз и целия международен пазар.
Ale skutočný dôvod toho, že tu pripisujeme nulu je ten, že teraz počítame so štvorkou na desiatkovom mieste.
Причината да поставим тук 0 е, защото сега си имаме работа с десетиците.
Rada by som krátko niečo povedala o sekretariáte. Počítame s vytvorením redakčného výboru, ktorý bude v blízkej budúcnosti poverený hlavne zodpovednosťou za prípravu právneho štatútu sekretariátu.
Бих искала само да вметна няколко думи за секретариата ние предвиждаме създаването на комисия по проектодокументите, на която скоро ще бъде възложена отговорната задача, а именно, да изготви устава на секретариата.
Teraz obidve strany vydelíme 4 a dostaneme, že m 14 4, to je 7 2 metra, pretože počítame v metroch.
Да разделим двете страни на 4 получаваме m равно на 14 върху 4 или 7 2 фута, тъй като смятаме във футове.
Tento uhol je pravý uhol. Znova počítame ten istý uhol, len aby ste vedeli, že sa to dá viacerými spôsobmi.
Ако този ъгъл тук е прав.... (Просто решавам задачата наново, за да ви покажа, че има много начини, по които можем да я решим. )
Počítame s ďalšími finančnými prostriedkami 4 milióny EUR v rámci nástroja predvstupovej pomoci na rok 2008 a 2 milióny EUR v rámci nástroja predvstupovej pomoci na rok 2009.
Предвидили сме допълнително финансиране от 4 милиона EUR по предприсъединителния инструмент за 2008 г. и 2 милиона EUR по предприсъединителния инструмент за 2009 г.
Za nás môžem povedať, že je samozrejmé, že v tejto činnosti počítame s podporou a spoluprácou všetkých členských štátov, Európskej komisie a, samozrejme, v prvom rade Európskeho parlamentu.
Що се отнася до нас, от само себе си се разбира, че в това усилие ние разчитаме на подкрепата и сътрудничеството на всички държави членки, на Европейската комисия и преди всичко, разбира се, на Европейския парламент.
27 krát 12x na druhú mínus 4x na šiestu sa rovná 0. Pamätajte, počítame len s čitateľom tej druhej derivácie. Každé x, ktoré urobí z čitateľa 0, urobí z celého zlomku 0.
Да видим дали мога да опростя още повече тук имаме 7x на шеста, тук x на шеста
Ale teraz sčítame prvé štyri testy, pričítame výsledok môjho piateho testu a potom to vydelíme 5, pretože teraz počítame aritmetický priemer 5 tich testov.
Събираме първите четири изпита. Добавяме това, което имам на петия и след това го разделяме на пет, защото сега търсим средното на пет изпита.
Napokon by som chcel zdôrazniť, že vytvorenie tejto novej kategórie neprinesie žiadne dodatočné výdavky, a to vďaka úsporám, s ktorými počítame z dôvodu, že niektoré regióny už nebudú patriť do pôsobnosti cieľa 1.
В заключение, бих искал да подчертая, че създаването на тази нова категория няма да е свързано с допълнителни разходи благодарение на спестените средства, които се очакват от региони, които вече не са част от цел 1.
Takže g plus 113 stupňov, to je tento uhol, plus 41 pamätajte, pozeráme sa na tento trojuholník, najťažšie je sledovať, ktorý trojuholník vlastne počítame sa rovná 180 stupňov. g plus, koľko je toto?
Знаем, че g плюс 113 градуса, това е този тук плюс 41 запомнете, че гледаме този триъгълник. Това е най трудната част да следим кой триъгълник разглеждаме ще бъде 180 градуса. g плюс , какво е това, 154?
Keby sme mali iné napríklad, troj alebo štvor alebo koľkokoľvek miestne čísla, a počítame so stovkovými číslicami, zapísali by sme sem viac núl a pretože ideme zistiť, koľko je 4 krát 23, to je 92.
Ако имахме още едно число, 3 или 4, или някое друго, и то беше на мястото на стотиците, щяхме да сложим повече нули, понеже ... 4 по 23 е 92.
Tento menovateľ v skutočnosti, pokiaľ predpokladáme, že počítame s reálnymi číslami, tento výraz bude vždy väčší alebo rovný 0 pre akékoľvek x, máme tu totiž párny exponent. A nikdy sa to nerovná 0, pretože pričítame 27 k niečomu, čo nie je záporné. Takže to nikdy nebude rovné 0, nikde to nebude nedefinované.
Ще ни бъде полезно да израсим това като само една дроб, вместо като сумата или разликата на две дроби
Doteraz vydané zväzky Časť I s. s. s. s. s. s. s. s.
Публикувани книги Част I стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр.
Doteraz vydané zväzky Časť I s. s. s. s. s. s. s.
Публикувани книги Част I стр. 1 410стр. 411 1242стр. 1243 1648стр. 1649 3188стр. 3189 4056стр. 4057 4722стр. 4723 6306
Doteraz vydané zväzky Časť II s. s. s. s. s. s.
Публикувани книги Част II стр. стр. стр. стр. стр. стр.
s fenytoínom s karbamazepínom s fenobarbitalom s primidónom s rifampicínom s lopinavirom ritonavirom
фенитоин карбамазепин фенобарбитон примидон рифампицин лопинавир ритонавир
S. S.
S. S.
Hry s akné Hry s mieste Hry s liečbou Hry s ochorením Hry s vytvrdnutí Hry s pupienok Hry s jednoduchou
Игри с акне Игри с място Игри с лечение Игри с болестта Игри с лек Игри с пъпка Игри с проста