Preklad "plug in napájanie" do anglického jazyka:


  Slovník Slovenský-Angličtina

Napájanie - preklad : Napájanie - preklad : Plug - preklad : Napájanie - preklad : Napájanie - preklad :
Kľúčové slová : Power Wireless Feeds Re-routed Battery

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Vyvinúť plug in s vypúšťaním vône.
Develop odor emission plug in.
Štrukturovacie informácie vrátené Crypto plug inom nebolo možne správne spracovať plug in môže byť poškodený. Prosím kontaktujte administrátora vašeho systému.
Structuring information returned by the Crypto plug in could not be processed correctly the plug in might be damaged. Please contact your system administrator.
Napájanie
Power
6.3.1.4 Elektrická energia môže poskytnúť reálnu alternatívu ako pohonná látka v doprave, napríklad dobíjateľné (plug in) hybridné vozidlá.
6.3.1.4 Electricity can offer a viable alternate as an energy carrier for transport, for example plug in hybrid vehicles.
Napájanie zariadenia
Power supply
Napájanie zo siete pripojenéComment
AC adaptor plugged in
Napájanie zo siete odpojenéComment
AC adaptor unplugged
Napájanie zariadenia Spôsob vkladania bankoviek
Manufacturer or its appointed agent Power supply
Napájanie zo siete bolo pripojenéName
The power adaptor has been plugged in
Napájanie zo siete bolo odpojenéName
The power adaptor has been unplugged
Napájanie zo siete bolo pripojené.
The power adaptor has been plugged in.
Napájanie zo siete bolo odpojené.
The power adaptor has been unplugged.
Nedostatočné napájanie a kŕmenieIII.8.6.
Watering and feeding not fulfilledIII.8.6.
Sleduje hot plug zariadenia pri ich zobrazení a zmiznutí. Name
Tracks hot pluggable devices as they appear and disappear.
Vyzvala Komisiu, aby predložila akčný plán pre čisté a energeticky efektívne vozidlá (vrátane rastúcej úlohy plne elektrických áut a áut druhu plug in hybrid), ktorým sa
INVITED the Commission to come forward with an action plan for clean and energy efficient vehicles (including the growing role of fully electric cars and plug in hybrids) that will
V prípade dobíjateľných hybridných vozidiel (plug in hybrid) sa v roku 2020 predpokladá 2 podiel a do roku 2030 sa má dosiahnuť 5 až 20 podiel9.
For plug in hybrid vehicles a share of 2 is forecast in 2020, and 5 to 20 by 20309.
3.7 Tento problém by mohol byť oveľa menej pálčivý, ak by sa podarilo zabezpečiť plug in dobíjanie batérií s možnosťou rýchlo vymeniť celú akumulátorovú jednotku v komerčnej autodielni.
3.7 This problem would however be much less acute if it were possible to supplement plug in recharging arrangements with the alternative of swiftly replacing the whole battery unit at a commercial garage.
Ak je povolené, PowerDevil môže riadiť napájanie monitora
If this is enabled, PowerDevil will be able to configure power management for your monitor
Krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu
Fodder and feedingstuffs accompanying animals during their exportation
napájanie satelitného monitorovacieho zariadenia elektrickou energiou nie je prerušené
the power supply of the satellite tracking equipment is not interrupted
2.3 Stratégia pre elektrické vozidlá zahŕňa elektrické vozidlá poháňané batériami (napr. Nissan LEAF), hybridné elektrické vozidlá (napr. Toyota Prius) a hybridné vozidlá s dobíjateľnými batériami, tzv. plug in hybrid (napr. Chevrolet Volt).
2.3 The EV strategy includes battery electric vehicles (EV) such as the Nissan LEAF, hybrid electric vehicles (HEV) such as the Toyota Prius and plug in hybrid electric vehicles (PHEV) such as the Chevrolet Volt.
Nastavte napájanie na maximum, otvorte ventily a zapnite všetky systémy.
Select electrics to max, vents to open, and systems to onboard.
Vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami
High voltage power supplies for ion sources, having all of the following characteristics
Skúsenosti s platformami energetických technológií sa musia rozšíriť a rozvinúť do aktívnych programov, ktoré umožnia uviesť na trh zásuvkové hybridné vozidlá (plug in hybrids) a elektromobily a vybudovať podpornú infraštruktúru, ktorú tieto vozidlá potrebujú.
Experience with the Energy Technology Platforms needs to be expanded and developed into proactive deployment programmes for the roll out of plug in hybrids and all electric cars and the infrastructure support they will need.
Napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami
Magnet power supplies (high power, direct current) having all of the following characteristics
napájanie hydiny vodou z povrchových zásobníkov vody prístupných voľne žijúcim vtákom
the provision of water to poultry from surface water reservoirs accessed by wild birds
Napájanie zo siete bolo pripojené. Všetky čakajúce akcie na uspanie boli zrušené.
The power adaptor has been plugged in. Any pending suspend actions have been canceled.
P9) Podobne ako kódexy správania pre sieťové napájanie a digitálne adaptéry pre televízory.
19)As for codes of conduct for power supplies and digitaladaptors for televisions.
Skúsenosti s platformami energetických technológií sa musia rozšíriť a rozvinúť do aktívnych programov, ktoré umožnia uviesť na trh hybridné vozidlá s možnosťou dobíjania z elektrickej siete (plug in hybrids) a elektromobily a vybudovať podpornú infraštruktúru, ktorú tieto vozidlá potrebujú.
Experience with the Energy Technology Platforms needs to be expanded and developed into proactive deployment programmes for the roll out of plug in hybrids and all electric cars and the infrastructure support they will need.
Voda na napájanie alebo pre podniky vodného hospodárstva má akosť vhodnú pre chované zvieratá.
Water for drinking or for acquaculture shall be of appropriate quality for the animals being produced.
Zásobovanie trakčným prúdom predstavuje napájanie siete trakčného vedenia prevádzkovateľa cez trakčné trafostanice (napájacie stanice).
Traction power supply concerns the supply of electricity into the catenary system of the railway operator through substations.
napájanie so uvedeným výkonom najmenej 5 kW zvlášť navrhnuté pre pece uvedené v bode 2B226.a.
Power supplies, with a specified power output of 5 kW or more, specially designed for furnaces specified in 2B226.a.
in²unit description in lists
nm²
in²unit description in lists
in²
in²unit description in lists
nm³
in²unit description in lists
in³
Môžete nastaviť rôzne doby čakania a chovanie podľa toho, či váš počítač používa batérie, alebo sieťové napájanie.
You can configure different timeouts and behaviour depending on whether your computer is plugged in or running on battery power.
nešpecifikovanéMirror as in server, in url
not specified
Máte tento veľmi dobrú konzistenciu zlatých kúpnu silu po dlhú dobu pretože dopyt napájanie rovnica je veľmi vyrovnaný
Because it can't function on FlAT money.
Examples are given in in Príklad 32 3.
Examples are given in in Example 32 3.
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA P. MENGOZZI VEC C 207 06 základe mohol určiť čas, kedy sa uskutočnilo napájanie a kŕmenie.
OPINION OF MR MENGOZZI CASE C 207 06
Potreba po hrani in pijači, zavetju in družbi, svobodi gibanja in izogibanje bolečini. Te potrebe so skupne nečloveškim živalim in človeškim bitjem.
The desires for food and water, shelter and companionship, freedom of movement and avoidance of pain? these desires are shared by nonhuman animals and human beings.
CD In
CD In
Cd In
Cd In
Line In
Line In

 

Podobné vyhľadávania: Plug-in - Napájanie - Napájanie Sb. S-tej Ponuke. - Napájanie Sth. - Núdzové Napájanie - Prúd Napájanie - Napájanie Médiá - Požiadavky Na Napájanie - Napájanie Inžinierstva - Spoľahlivé Napájanie -