Preklad "druhy potravín" do anglického jazyka:


  Slovník Slovenský-Angličtina

Druhý - preklad : Druhy - preklad : Druhy - preklad : Druhý - preklad : Druhy - preklad : Druhy potravín - preklad : Druhy potravín - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

druhy určené na výrobu potravín.
Squalane
Všetky druhy používané výrobu potravín
All food producing species
Všetky druhy používané výrobu potravín
All food producing species All food producing species
všetky druhy chované na účely produkcie potravín
All food producing species
všetky druhy zvierat využívané na produkciu potravín 1
All food producing species 1
Dodatočné povinné údaje pre osobitné druhy alebo kategórie potravín
Additional mandatory particulars for specific types or categories of food
Všetky druhy cicavcov chovaných na účely produkcie potravín 2
All mammalian food producing species 2
všetky druhy cicavcov chovaných na účely produkcie potravín 1
All mammalian food producing species 1
Uvedené v Prílohe II pre všetky druhy využívané pre výrobu potravín
MRL status Included in Annex II for all food producing species
Uvedené v Prílohe II pre všetky druhy využívané pre výrobu potravín
Included in Annex II for all food producing species
Uvedené v Prílohe II pre všetky druhy využívané pre výrobu potravín
For use only as preservatives in multidose vaccines at a concentration not exceeding 0.02 .
Uvedené v Prílohe II pre všetky druhy využívané pre výrobu potravín
Included in Annex II for all food producing species Included in Annex II for all food producing species
Pluronic L121 (poloxamer) Príloha II pre všetky Nariadenie Komisie 2796 95 druhy určené na výrobu potravín.
Pluronic L121 (poloxamer) Annex II for all food Commission Regulation No 2796 95 producing species Polysorbate 80 (Polyoxyethylene sorbitan monooleate)
Taktiež to zahŕňa vylepšené hodnotenie bezpečnosti, šité na mieru pre rôzne druhy potravín, čo umožní ľahší prístup bezpečných tradičných potravín z tretích krajín do EÚ.
It also includes an improved safety assessment, tailor made to different types of foods, thereby allowing safe traditional food from third countries to enter the EU more easily.
Chceme, aby chudobní v Európskej únii nemohli jesť určité druhy potravín, pretože si ich už nemôžu dovoliť?
Do we want the poor in the European Union to be unable to eat certain types of food because they can no longer afford them?
Tento zápis by sa mal upraviť a rozšíriť na všetky druhy cicavcov chovaných na účely produkcie potravín.
That entry should be modified and extended to all mammalian food producing species excluding animals from which milk is produced for human consumption.
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
Sedem výrobcov potravín, z ktorých každý má iné druhy výrobkov, vytvorilo družstvo, maloobchodnú organizáciu a spoločný distribučný kanál.
The seven food producers, who between them have dierent types of products, have created a cooperative, a retail organisation and a common channel for distribution.
Seskvioleját sorbitolu sa má preto zaradiť do tejto prílohy II pre všetky druhy chované na účely produkcie potravín.
The sorbitan esters concerned are sorbitan monostearate (E491), sorbitan tristearate (E492), sorbitan monolaurate (E493), sorbitan monooleate (E494) and sorbitan monopalmitate (E495). sorbitan sesquioleate should therefore also be included in that Annex II for all food producing species.
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species All food producing species
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
The specified timeframe for all specific obligations is that a first update on the progress of the fulfilment of the specific obligations is expected to be received by the CVMP by 1 October 2007.
Ja tu mám na obrázku len dva druhy potravín ružové koláčiky a krabie tyčinky, alebo, keď chcete, aj Campari. Mnoho našich potravín, ktoré sú červenej farby, sú farbené prírodnými farbivami.
I have only two items here on the slide pink cookies or surimi sticks or, if you like, Campari a lot of our food products that are of a red color are dyed with a natural dye.
5.5.5 Zo súčasného znenia nie je jednoznačne jasné, na ktoré druhy potravín by sa malo podľa návrhu Komisie nariadenie uplatňovať.
5.5.5 The proposal does not make clear which types of food product the Commission believes should be covered by the regulation.
Definovalo všetky menej významné živočíšne druhy určené na výrobu potravín, okrem hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny, vrátane lososovitých druhov rýb.
It defined minor food producing species as all species except cattle, pigs and poultry, and they included salmonidae.
To je pre niektoré menej bežné druhy určené na výrobu potravín, takzvané menej významné druhy , príliš nákladné, keďže trh pre veterinárne lieky týchto druhov je malý ide o takzvané menej významné použitia.
This is too costly for certain less common food species, so called 'minor species', as the market for veterinary medicines for these is small so called 'minor uses'.
Všetky druhy zvierat Všetky druhy zvierat
All All
Druhy zvierat Všetky druhy produkujúce potraviny
Animal species
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
All food producing species
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
All food producing species All food producing species
Všetky potravinové druhy Všetky potravinové druhy
All food producing species All food producing species All food producing species
1 Zahŕňa iné, menej časté, druhy alebo neznáme druhy 10 Druhy Fusarium
10 Fusarium spp.
Druhy
Species
druhy
Comments
DRUHY
SPECIES
druhy
the species
DRUHY
Species
Druhy
Species
24 Všeobecne citlivé druhy Grampozitívne druhy Bacillus anthracis Gramnegatívne aeróbne druhy Citrobacter spp.
Commonly susceptible species Gram positive species Bacillus anthracis Gram negative aerobe species Citrobacter spp.
Kazeín na výrobu potravín a krmív a iné druhy kazeínu (okrem kazeínu na výrobu umelých textilných vlákien a na iné priemyselné použitie)
Paints and varnishes, incl. enamels, lacquers and distempers (excl. those based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, oil paints and varnishes, incl. enamels and lacquers) prepared water pigments of a kind used for finishing leather
Všetky druhy produkujúce potraviny Všetky druhy produkujúce potraviny
Animal Species All food producing species All food producing species All food producing species
hlbokomorské druhydruhy uvedené v prílohe I
deep sea species means the species listed in Annex I
Bezpečnosť potravín neznamená uniformitu potravín.
If food is to be safe, the animals it comes from must be healthy.
Druhy právomocí
Categories of competence
Druhy formácií
Mold varieties

 

Podobné vyhľadávania: Bezpečnosť Potravín - Spracovanie Potravín - Dávky Potravín - Dodávateľ Potravín - Druhý - Druhý Najväčší - Druhy Rýb - Všetky Druhy - Druhý Jazyk - Druhý Domov -