Preklad "rast nevybavených" švédskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-švédsky

Rast - preklad : Rast - preklad : Rast - preklad : Nevybavených - preklad : Rast nevybavených - preklad :
Kľúčové slová : Växa Växer Tänker Växterna Girls

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Skrátiť trvanie konkurzných konaní, vyriešiť prípady nahromadených nevybavených konkurzných konaní a znížiť počet nevybavených prípadov spoločností, ktoré sú v konkurze, ale ešte nezanikli.
Påskynda konkursförfarandena, avverka antalet icke avgjorda konkursförfaranden och minska antalet insolventa men inte upplösta företag.
Tak by sa RAD zobrazí len riešiť časť nevybavených žiadostí.
Således skulle RAD bara verkar ta itu med en del av applikations eftersläpningen.
Správa súdnictva je stále hlavným problémom, keďže sa počet nevybavených prípadov zvyšuje.
Höga löneökningar har haft en negativ påverkan på sysselsättningen och förmågan att konkurrera på export.
To spôsobilo rozsiahle nároky na údržbu a tým aj k zvýšeniu počtu nevybavených žiadostí.
Detta orsakade omfattande underhållsbehov och därmed en ökning av ansökningar eftersläpningen.
Zaviesť automatizovaný systém vybavovania sporov na zníženie počtu nevybavených súdnych prípadov, najmä v občianskoprávnych veciach.
Genomföra det automatiserade ärendehanteringssystemet så att antalet oavgjorda domstolsärenden, särskilt i civilmål, kan minska.
Zásady tejto dohody sú taktiež použiteľné v prípade nevybavených záležitostí uvedených v zozname v prílohe VIII.
Principerna i detta avtal skall också tillämpas på de återstående frågor som förtecknas i bilaga VIII.
V oblasti súdnictva došlo k nárastu transparentnosti, zníženiu počtu nevybavených súdnych konaní a nadmernej dĺžky konania.
Insynen i domstolsväsendet har ökat och antalet oavgjorda domstolsförfaranden och överdrivet långa förfaranden har minskat.
Naším cieľom je rast udržateľný rast, inkluzívny rast.
Vårt mål är tillväxt, hållbar tillväxt, tillväxt för alla.
Informácie o sledovaní nevybavených odporúčaní z auditov a o sledovaní výsledkov auditov systémov a auditov operácií z predchádzajúcichrokov.
Redogör för uppföljningen av resterande revisionsrekommendationer och för uppföljningen av resultaten av de revisioner av system ochinsatser som gjorts tidigare år.
To je presne cieľom stratégie EÚ 2020 rast, rast a rast.
Detta är målet för EU 2020 strategin tillväxt, tillväxt och tillväxt.
Eurojust ponúkol svoju pomoc pri realizácii nevybavených komplikovaných žiadostí o právnu pomoc z tretích krajín do členských štátov EÚ.
De nationella myndigheterna är försiktiga med informationsutbyte, särskilt i ärenden som rör terrorism.
Racionalizovať postupy povoľovania nákupu nehnuteľností občanmi EÚ na nediskriminačnom základe a v podstatnej miere znížiť veľký počet nevybavených žiadostí.
Rationalisera förfarandena för tillstånd för EU medborgare att köpa fast egendom utan diskriminering och väsentligt minska den stora mängden obehandlade ansökningar.
Bude sa sústreďovať na tri priority inteligentný rast, začleňujúci rast, udržateľný rast.
Den kommer att inrikta sig på tre prioriteringar smart tillväxt, tillväxt för alla och hållbar tillväxt.
Rast, no nielen inteligentný a spravodlivý rast, ale aj trvalo udržateľný rast.
Tillväxt, inte bara smart tillväxt och rättvis tillväxt, utan även hållbar tillväxt.
Nielen hocijaký druh rastu, ale inteligentný rast, udržateľný rast a inkluzívny rast.
Inte vilken tillväxt som helst, utan intelligent tillväxt, hållbar tillväxt och inkluderande tillväxt.
Rast
TILLVÄXT
Rast
Total försäljningsvolym på unionsmarknaden index
Vyšší rast môže byť jedine udržateľný rast.
Ytterligare tillväxt kan bara vara hållbar tillväxt.
Potrebujeme udržateľný rast a potrebujeme inteligentný rast.
Vad vi behöver är hållbar tillväxt och smart tillväxt.
Hospodársky rast i rast zamestnanosti sú pôsobivé.
Den ekonomiska tillväxten och sysselsättningstillväxten är imponerande.
Grow Rast je logickým dôsledkom zjednodušovania a to v mnohých významoch slova rast výnosov úrody, rast profi tability podnikania, rast spoločenského uznania, rast a rozvoj celej farmy, či podniku.
Inte krångla till det. Grow eller Väx är den ultimata fördelen för dig som lantbrukare, i alla ordets betydelser högre skördeavkastning, utveckling av verksamheten, att höja statusen, att utöka jordbruket.
Udržateľný rast
Hållbar tillväxt
Udržateľný rast
Hållbar tillväxt
Udržateľľný rast
Hållbar ttillväxt
UDRŽATEĽNÝ RAST
HÅLLBAR TILLVÄXT
Udržateľný rast
Hållbar utveckling
Rast bodlín
Taggtillväxt
Rast tkaniva
Vävnadstillväxt
Rast kostí
Skelettillväxt
Rast buniek
Celltillväxt
Rast orgánov
Organtillväxt
Žiadny rast
Ingen växt
UDRŽATEĽNÝ RAST
HÅLLBAR UTVECKLING
Populačný rast
Befolkningstillväxt
Rast existuje.
Det finns tillväxt.
rast osobokilometrov,
Ökningen av passagerarkilometer
Rast v širokopásmovom sektore predbehol rast v mobilnom sektore.
Tillväxten inom bredbandssektorn var större än tillväxten inom mobilsektorn.
EIB sa neusiluje o rast len pre samotný rast.
EIB strävar inteefter tillväxt för dess egen skull.
Počet občanov s nelegálnym pobytom alebo žiadajúcich o azyl v EÚ sa znížil a počet nevybavených žiadostí o readmisiu by mal klesnúť.
Antalet invånare som vistas olagligt eller söker asyl i EU har sjunkit och antalet pågående ansökningar om återtagande bör minska.
To je, a to vám chcem pripomenúť, stratégia pre rast, pretože rast inteligentný, začleňujúci, udržateľný rast je odpoveďou.
Låt mig påminna om att detta är en tillväxtstrategi intelligent och hållbar tillväxt för alla är nämligen lösningen.
Počet súdmi nevybavených daňových prípadov sa počas posledných 4 mesiacov znížil o 15 (do konca roka 2012 by sa mal znížiť o 80 ).
Antalet oavslutade skattemål i domstolar har minskat med 15 på fyra månader (ska minskas med 80 till slutet av 2012).
TRVALO UDRŽATEĽNÝ RAST
HÅLLBAR TILLVÄXT
RAST SVETOVÉHO OBCHODU
ÖKAD INTERNATIONELL HANDEL
Rast námorného hospodárstva
En maritim ekonomi i tillväxt
, zamestnanos a rast
något färre.

 

Podobné vyhľadávania: Dopyt Nevybavených - Rast - Hospodársky Rast - Rast Trhu - Rast Tržieb - Zdravý Rast - Organický Rast - Rast Rastlín - Rast Počtu Obyvateľov - Rast Kurzu -