Preklad "žiadosť zákazník" švédskeho jazyka:


  Slovník Slovenský-švédsky

Zákazník - preklad : Zákazník - preklad : žiadosť - preklad : Zákazník - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť - preklad : žiadosť - preklad : Zákazník - preklad : žiadosť - preklad :

Ads

  Príklady (Externé zdroje, nerecenz)

Zákazník!
Notan !
Zákazník...
Kunden..
Hej... zákazník...
Hey...Kunden...
Nový zákazník
Ny kund
Bol dobrý zákazník.
Jag ställer inga frågor.
Oj, nie, pán zákazník!
Oh, nej, Herr kund!
Teraz som len zákazník.
Jag är en märkt man nu.
Zákazník s otvoreným účtom
En kund som redan har ett konto
Vidíš, Newman je dobrý zákazník.
Se här, Newman är en bra kund.
Zákazník je stále len kokot.
Kunden är alltid ett rövhål!
Nevedia teda čo ich zákazník nadobudol.
Transportören vet därför inte vad deras kund har köpt.
Hej, prišiel zákazník, tak sa postav.
Hey, en kund kom in just nu, så kom igen och ställ dig upp.
Zákazník, koľko peňazí ste mi dali?
Kund, hur mycket pengar har du gett mig?
Sprievodca predstavoval úrad, zákazník sa musel podriadiť.
Konduktören var en tjänsteman och det var inte kunden han var underordnad.
Ako dobrý zákazník mále veľmi silné postavenie.
Som en bra kund har vi en stark ställning.
Miluje ma. Vravel, že som najvernejší zákazník.
Han säger jag är hans mest trogna kund.
Kristína! Pán Van Orton je vážený zákazník.
Mr van Orton är en viktig kund.
6. Vankúą, ak zákazník potrebova , čo môľeme urobi , molitanom.
6. Kudden om kunden behöver vi kan göra, med skumgummi.
Zákazník je povinný komunikovať s ostatnými hráčmi vhodným spôsobom.
Användarna är skyldiga att kommunicera med andra på ett lämpligt sätt.
defenitly ti pomôcť, alebo budete musieť myslieť ako zákazník.
defenitly hjälpa dig här eller Du måste tänka som en kund.
Zaujíma sa o navigáciu a spokojný zákazník sa prílivová.
Hon är intresserad av navigation och glad kund med ett tidvatten.
Hovorí sa že prvý zákazník dňa vám spôsobí nepríjemnosti.
Jag har inte lust att bråka. Va? Man brukar säga
Povedal som, že je dobrý zákazník. Musíte dôverovať ľuďom.
Du borde lyssna på folk.
Môj zákazník potrebuje nálepku, ktorá mu bije do očí.
Mina kunder vill se garantibeviset.
Ako platiaci zákazník... očakávam, že dostanem to, čo chcem.
Jag betalar... och förväntar mig att få som jag vill.
Vážený zákazník Charty, milujú plachtenie priateľov ! Baltské more Prenájom lodí Grünke teší na častý zákazník mohol Nová Hansa 325 Teraz doplniť náš charter park!
Bäste kund Charter, älskar segling vänner ! Baltic Sea Yacht charter Grünke gärna träffas för en återkommande kund för att kunna Den nya Hanse 325 Nu kompletteras vår båt charterflotta!
Keď niekto stránku navštívi, je na zákazníkov počítač umiestnená cookie (pokiaľ zákazník cookies prijíma) alebo je cookie načítaná, pokiaľ zákazník stránku niekedy predtým navštívil.
När någon besöker hemsidan placeras en cookie på klienten (om klienten accepterar cookies ) eller så läses cookien av om besökaren tidigare besökt vår hemsida.
Rating zákazník 007 Roulette System je 10 10 (12 hlasov).
Kund Betyg för 007 Roulette System är 10 10 (12 röster).
Zákazník musí rešpektovať pravidlá stanovené pri bývaní, nábytku a vybavenia.
Kunden måste respektera de regler som fastställs i huset, möbler och utrustning.
Ako nový zákazník sa môžete tešiť z nášho atraktívneho bonusu!
Som ny kund kan du även dra nytta av en attraktiv bonus!
To znamená, že zákazník akceptuje jeho kvalitu za ponúkanú cenu.
Detta innebär att kunden godtar dess kvalitet till det begärda priset.
To je asi po prvý krát, čo zákazník súri predajcu!
Det är första gången kunden har mer bråttom än säljaren.
Zapamätajte si, ako zákazník vyzerá.Ak je to možné, bankovku zákazníkovi nevracajte.
Lämna inte tillbaka sedeln till kunden om det är möjligt att låta bli.
Ten tréningový úbor je zadarmo, samozrejme, ak budete náš stály zákazník.
Gympa kläderna är gratis, istället borde du vara en gynnare.
Od apríla 2009 Je to opäť zákazník a poisteným jachty Neubacher.
Sedan april 2009 Han är återigen en kund till oss och båten försäkrad NEUBACHER.

 

Podobné vyhľadávania: žiadosť - žiadosť O Vízum - žiadosť O úver - žiadosť O členstvo - žiadosť O Patent - Naliehavá žiadosť - Podať žiadosť - Výslovnú žiadosť - žiadosť O Platbu - žiadosť Centrum -